Basissubsidie

Basissubsidie

Wat?

Een jaarlijkse beheersubsidie voor het realiseren van natuurstreefbeelden.

Voor wie

Zowel natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen als besturen komen in aanmerking. 

Besturen kunnen deze beheersubsidie niet verkrijgen als het beheer op het terrein wordt uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Als het beheer gedeeltelijk wordt uitgevoerd door het agentschap kan het bestuur een beheersubsidie verkrijgen voor het deel van het terrein dat door het bestuur wordt beheerd.

Voorwaarden

De aanvrager beheert het terrein op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type twee, drie of vier.

Bedrag

De subsidie varieert volgens de aard en oppervlakte van de natuurstreefbeelden.

1. de reguliere beheersubsidie

categorie natuurstreefbeeld bedrag per jaar in euro/ha
1 1130 17
2 1140 16
3 1310/1330 - binnendijks 152
4 1310/1320/1330 - buitendijks 220
5 2110/2120 43
6 2130/2150/2170 430
7 2160 84
8 2190 1460
9 2310/2330 539
10 3110/3160 53
11 3130/3140/3150 153
12 3260/3270 16
13 4010/7150 443
14 4030 447
15 5130 400
16 6120 656
17 6210 1118
18 6230 1013
19 6410 2342
20 6430 675
21 6510 1124
22 7110 62
23 7140/7210 621
24 7230 2719
25 8310 16
26 91D0/91E0/91F0 89
27 9110/9120 63
28 9130 98
29 9150 2738
30 9160 98
31 9190 134
32 2180 68
33 rbbppm 144
34 rbbah 35
35 rbbhc 1766
36 rbbhf 748
37 rbbzil 265
38 rbbkam 304
39 rbbmc 630
40 rbbmr 285
41 rbbms 621
42 rbbsg/rbbsp 535
43 rbbsm 396
44 rrbso/rbbsf 130
45 ae 79
46 ah 25
47 ao 57
48 ap 39
49 b* 261
50 cp/cd/cm 225
51 ha/hy 496
52 hi 312
53 hp*/hpr*/hr 129
54 hu 1124
55 mz/mc/mr/md 246
56 so 76
57 sz/ku 130
58 mozaïeklandschap - type A: bestaat uit tenminste twee voor een natuurbeheerplan type twee als natuurstreefbeeld in aanmerking komende vegetaties 287
59 mozaïeklandschap - type B: bestaat ten minste voor 40% bestaat uit de natuurstreefbeelden 2310, 2330, 4010, 7150, 4030, 6430, 7140 en rbbsg 361
60 mozaïeklandschap - type C: ten minste voor 40% bestaat uit natuurstreefbeelden 6120, 6210, 6230, 6410, 6510, rbbhc en rbbmc 470
61 onbeheerde climaxvegetatie 16

De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.

Als het terrein PAS-relevant is, zal de subsidie verhoogd worden (zie tabel hieronder). Het agentschap beoordeelt of een terrein PAS-relevant is en doet dat aan de hand van de overschrijding van de kritische depositiewaarde voor stikstof voor een of meerdere natuurstreefbeelden van Europees te beschermen habitats.

2. de beheersubsidie als het terrein PAS-relevant is

categorie natuurstreefbeeld bedrag per jaar in euro/ha
1 1130 20
2 1140 18
3 1310/1330 - binnendijks 171
4 1310/1320/1330 - buitendijks 247
5 2110/2120 49
6 2130/2150/2170 483
7 2160 94
8 2190 1643
9 2310/2330 607
10 3110/3160 60
11 3130/3140/3150 172
12 3260/3270 18
13 4010/7150 498
14 4030 503
15 5130 451
16 6120 738
17 6210 1258
18 6230 1139
19 6410 2635
20 6430 759
21 6510 1264
22 7110 70
23 7140/7210 698
24 7230 3059
25 8310 18
26 91D0/91E0/91F0 100
27 9110/9120 71
28 9130 110
29 9150 3080
30 9160 110
31 9190 150
32 2180 76

De bedragen worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex.

Procedure

De aanvraag van de subsidie gebeurt via het rekenblad subsidies dat samen met het ontwerp natuurbeheerplan wordt ingediend.

De subsidie wordt toegekend voor 6 jaar. Telkens na de zesjaarlijkse evaluatie van het natuurbeheerplan wordt de subsidie voor de volgende 6 jaar toegekend.

De subsidies worden uitbetaald in drie gelijke schrijven tegen 15 april, 15 augustus en 15 december van elk jaar.

Hiervoor ontvang je jaarlijks drie schuldvorderingsformulieren, die je telkens minstens drie maanden voor deze betaaldata aan Natuur en Bos bezorgt.