Resultaten

Resultaten

Hieronder vind je de resultaten van een analyse op basis van de volledige dataset van de eerste (VBI1, veldwerk 1997-1999) en tweede bosinventaris (VBI2, veldwerk 2009-2019).

De resultaten beschrijven de toestand en evolutie van het bos in Vlaanderen, met focus op zes prioritaire beleidsvragen:

De resultaten worden continu verder aangevuld.

1. Karakteristieken bosareaal

Aan de hand van eerste bosinventaris (uitgevoerd in de periode 1997-1999) wordt de oppervlakte bos in Vlaanderen geschat op 140.380 ha. Op basis van de tweede bosinventaris (uitgevoerd in de periode 2009-2019) komen we uit op 140.279 ha bos in Vlaanderen. Ten opzicht van de eerste bosinventaris is er dus geen daling noch stijging waar te nemen.

Omdat we niet gebiedsdekkend meten, maar met een steekproef, moeten we immers rekening houden met een foutenmarge van ± 5.000 ha. Dat wil zeggen dat de werkelijke bosoppervlakte 5.000 ha lager of hoger kan zijn dan 140.279  ha. Uit de eerste en de tweede bosinventaris kunnen we dus besluiten dat de bosoppervlakte in Vlaanderen sinds 2000 constant is gebleven op afgerond 140.000 ha. Dit is 10% van Vlaanderen.

De derde bosinventaris is gestart in 2019. In deze derde ronde/meetcampagne zullen meer proefvlakken op exact dezelfde plaats kunnen opgemeten worden als 10 jaar geleden omdat de meettechnologie is verbeterd. Hierdoor zal de precisie op de trendbepaling verhogen. In 2025 is een tussentijdse rapportering van de gemiddelde oppervlakte bos gepland.

In dit rapport vind je meer cijfers over bosoppervlakte per eigenaarscategorie, bosoppervlakte per provincie, verdeling homogene en gemengde bestanden.

Zie ook Quataert, P., De Keersmaeker, L., & Van Daele, T. (2019). Advies over de inzet van de Vlaamse meetnetten om de trend van het bosareaal op te volgen. Een statistische evaluatie. (Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Nr. INBO.A.3744). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

2. Boomsoortensamenstelling

Tussen beide meetcycli wijzigde de boomsoortensamenstelling substantieel. Loofhout neemt toe ten koste van naaldhout, zowel in stamtal als in grondvlakaandeel.

Waar Grove den in 2000 nog hoofdboomsoort was in een op drie bestanden, is dit in de periode 2009-2019 nog slechts in een op vier bestanden.

In dit rapport vind je meer info over het stamtal-, grondvlak- en volume-aandeel per boomsoort en het aandeel bestanden per hoofdboomsoort.

3. Bestandstype

Het bestandstype wordt door de veldwerkers op het terrein ingeschat. Het ingeschatte bestandstype heeft betrekking op het hele bestand waarin het proefvlak zich bevindt en wordt gedefinieerd door het relatieve aandeel loofhout en naaldhout in het totale bestandsgrondvlak.

  • loofhout: < 20 % bijmenging naaldhout
  • naaldhout: < 20 % bijmenging loofhout
  • gemengd loofhout: 20 % < bijmenging naaldhout < 50 %
  • gemengd naaldhout: 20 % < bijmenging loofhout < 50 %

Tussen de eerste en de tweede bosinventaris is het aandeel naaldhout significant gedaald van 37 % naar 27 % . Deze bestanden zijn opgeschoven richting gemengd naaldhout en gemengd loofhout, waar naaldhout nog maximaal 50 % van het grondvlak inneemt.

Het aandeel loofhout stijgt weliswaar (nog) niet significant.

In dit rapport vind je meer info over relatief aandeel en totale oppervlakte van de bestandtypes in Vlaanderen, bestandstypes per provincie en per eigenaarscategorie.

4. Biodiversiteit

De analyse in verband met deze meetvraag is nog gaande. Van zodra er meer resultaten beschikbaar zijn, wordt deze paragraaf verder aangevuld.

Dood hout

Dood hout is een belangrijke parameter voor de biodiversiteit van het bos. Dood hout is nodig voor talrijke planten, dieren, paddenstoelen en bacteriën die het als woonplaats of voedselbron gebruiken. Dood hout bestaat uit afgestorven, beschadigde en afstervende bomen en struiken, of delen ervan. Men onderscheidt staand en liggend dood hout. Beiden zijn ecologisch zeer waardevol.

De bosinventaris toont aan dat het aandeel en volume dood hout in bos is toegenomen tussen beide meetcycli.

Lees meer >

5. Evolutie onder invloed van milieuveranderingen

De analyse in verband met deze meetvraag is nog in ontwerp. Van zodra er resultaten beschikbaar zijn, wordt deze paragraaf aangevuld.

6. Duurzaam bosbeheer en -gebruik

Het volume aan levend hout per ha is zeer duidelijk toegenomen tussen beide meetcycli. De bosinventaris stelt een stijging vast van 216.49 m³/ha naar 273.65 m³/ha.