Het nieuwe Natuurbeheerplan (geldig van 28/10/2017)

Het nieuwe Natuurbeheerplan (geldig van 28/10/2017)

De wettelijke basis voor het natuurbeheerplan is het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, verder Natuurdecreet genoemd, met name art. 16bis tot 16duodecies.  De principes van het geïntegreerd natuurbeheer zijn opgenomen in hetzelfde decreet in een nieuw ingevoegd hoofdstuk IIIbis, ‘geïntegreerd beheer ten behoeve van het natuurbehoud’ (ND art. 12bis tot 12 novies).

De concrete uitwerking van het natuurbeheerplan wordt geregeld via:

De fiscale voordelen voor een natuurbeheerplan worden geregeld in het Decreet van 22 december 2017 betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen. Dit decreet voegt drie artikels toe aan het Natuurdecreet: artikel 16duodevicies tot 16vicies. Daarnaast omvat het diverse wijzigingen aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. Dit decreet is in werking getreden op 9 juni 2018 bij het Besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 2018.