Toegankelijkheid

Procedure

Hoe verloopt de goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling ?

De procedure voor goedkeuring van een toegankelijkheidsregeling verloopt gelijkaardig aan de procedure voor goedkeuring van het overeenkomstige beheerplan met uitzondering van de adviezen die aangevraagd worden door Natuur en Bos: 

  • Adviesvraag aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten op wiens grondgebied de toegankelijkheidsregeling is gelegen
  • Adviesvraag aan de gemeentelijke jeugdraad indien er een speelzone in het ontwerp is aangeduid

Start procedure

Na een voorafgaand overleg met Natuur en Bos dien je een officieel ontwerp toegankelijkheidsregeling in. Indien mogelijk doe je dit best samen met het overeenkomstige beheerplan. Zo spaar je tijd en moeite.

Voorafgaand overleg 

Voor je de toegankelijkheidsregeling opstelt, kun je het best eerst contact opnemen met een van onze aanspreekpunten.

Officiële procedure 

1. Indienen 
Je dient de ontwerp-toegankelijkheidsregeling in bij de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos van de provincie waarin het bos gelegen is. Voor gezamenlijke toegankelijkheidsregelingen dient de gevolmachtigde of de erkende bosgroep het beheerplan in jouw naam in. 

2. Ontvangstmelding 
Binnen één maand nadat je de toegankelijkheidsregeling hebt ingediend, krijg je van Natuur en Bos een ontvangstmelding. Als je ontwerptoegankelijkheidsregeling niet volledig is, krijg je een brief met de melding welke gegevens ontbreken. 

3. Consultatie bij de bevolking 
De verplichte consultatieronde geldt enkel voor toegankelijkheidsregelingen die gekoppeld zijn aan uitgebreide bosbeheerplannen. Dus niet voor toegankelijkheidsregelingen voor reservaten of bossen met een beperkt bosbeheerplan. De consultatieronde van het ontwerp-beheerplan moet binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de ontvangstmelding aangekondigd worden in minstens één regionale krant. Tijdens deze periode van consultatie (30 dagen) moet het ontwerp-beheerplan ter inzage gelegd worden bij Natuur en Bos of bij de bosgroep. Voor grotere projecten is het aangewezen dat ook op de milieudienst van de gemeente een ontwerp-beheerplan ter inzage ligt. 

In de consultatie-aankondiging moeten minstens volgende gegevens vermeld worden: 

  • de plaats (en openingsuren) waar het ontwerp-beheerplan kan ingekeken worden
  • de begin- en einddatum van de consultatieperiode
  • een korte omschrijving van het onderwerp van het ontwerp-beheerplan en van de beheerdoelstellingen voor het boscomplex
  • de mededeling dat gedurende die periode opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk aan Natuur en Bos kunnen worden gericht (of indien betrokken partij, aan de bosgroep)

Na afloop van de periode van consultatie zal Natuur en Bos of de bosgroep instaan voor de inzameling van alle opmerkingen en bezwaren op de locaties waar het ontwerp-beheerplan kon ingekeken worden. Samen met een bewijs van de aankondiging worden die vervolgens naar de indiener van het ontwerp-beheerplan gestuurd met het verzoek om de opmerkingen te verwerken en het ontwerp-beheerplan en een verslag van de consultatieronde binnen een termijn van 30 dagen opnieuw in te dienen bij Natuur en Bos. Het verslag vermeldt waarom en op welke wijze al dan niet rekening werd gehouden met de ingediende opmerkingen of bezwaren. 

4. Registratie 

Het registratienummer wordt toegekend na ontvangst van het na de consultatie aangepaste bosbeheerplan. 

5. Goedkeuring of opgelegde aanpassingen 
Natuur en Bos zal contact opnemen voor een terreinbezoek. Binnen 60 dagen na de toekenning van het registratienummer keurt Natuur en Bos het ontwerpbeheerplan goed of bezorgt het je een lijst van aan te brengen wijzigingen. In dat geval heb je opnieuw zes maanden de tijd om het bosbeheerplan aan te passen. Na ontvangst van dat aangepaste beheerplan zal Natuur en Bos het nieuwe beheerplan definitief goedkeuren of afkeuren. 
Dien je binnen die termijn van zes maanden helemaal geen aangepast plan in of oordeelt Natuur en Bos dat de voorgestelde aanpassingen niet voldoen, dan wordt je per aangetekende brief op de hoogte gebracht van de afkeuring. 

Comité van beroep
Wanneer je niet akkoord kunt gaan met de motivering voor de afkeuring van het beheerplan of voor de opgelegde voorwaarden kun je binnen 1 maand vanaf de datum van het besluit in beroep gaan.
Je stelt daarvoor een brief op met volgende elementen: 

  • naam, voornaam, adres
  • registratienummer van het bosbeheerplan en datum van het besluit
  • uitgebreide omschrijving van de redenen waarom je niet akkoord kunt gaan met de weigering tot goedkeuring of met de opgelegde voorwaarden

Die brief stuur je aangetekend naar: 
Agentschap voor Natuur en Bos 
Comité van beroep betreffende de bosbeheerplannen 
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel