Jacht

Subsidies

Erkende wildbeheereenheden kunnen jaarlijks subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid. De aanvragen moeten vóór 1 april worden ingediend.

Er zijn drie soorten subsidies:

  • basissubsidies: 300 euro
  • oppervlaktesubsidies: 150 euro voor elke begonnen schijf van 1.000 ha jachtterrein dat tot de WBE behoort in het WBE-werkingsgebied boven de 2.000 ha
  • projectsubsidies: max. 1500 euro per kalenderjaar of max. 9000 euro per volledige erkenningsperiode van 6 jaar

Basis- en oppervlaktesubsidie

Het formulier moet vóór 1 april volledig ingevuld en ondertekend worden teruggestuurd naar de Centrale Diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos te Brussel. Het adres vind je hier.

De basis- en oppervlaktesubsidie kan opgevraagd worden:


Als je nog verdere vragen hebt, neem dan contact op met het ANB. Tel: 02 553 81 02 of jacht.anb@vlaanderen.be.

Projectsubsidies

Een erkende wildbeheereenheid (WBE) kan een aanvraag indienen tot het verkrijgen van een projectsubsidie. De projecten moeten het wildbeheerplan uitvoeren, de veiligheid van de jacht verhogen, een verbeterde samenwerking met alle partners initiëren of meer en betere natuur creëren. Er kan per erkende WBE maximaal 1 project per jaar worden ingediend met een maximumbedrag voor de toegekende subsidie van 1500 euro. Een aanvraag voor een projectsubsidie moet vóór 1 april van elk kalenderjaar ingediend worden bij de provinciale dienst van het ANB.

Hoewel het aanvraagformulier voor de aanvraag van een projectsubsidie eerder eenvoudig is opgesteld, mag dit de WBE niet beletten om een duidelijk en gestoffeerd projectvoorstel in te dienen. Omschrijf daarom minstens het wat, waar, wanneer, (met) wie, en hoe van het geplande project. 

  • Wat = een project uit de lijst van projecten. Lees per projectvoorstel de geldende voorwaarden. Uit de ingediende aanvraag moet duidelijk blijken dat de WBE voldoet aan deze voorwaarden, dus herhaal de criteria van het project in de projectaanvraag en bespreek per criterium hoe de WBE hieraan voldoet. 
  • Waar= indien de WBE een project op terrein plant, ontvangen we graag een duidelijk situeringsplan met herkenningspunten (bv. straatnamen) waar je het project wenst uit te voeren. Tevens geef je de kadastrale gegevens van deze terreinen. Volledige kadastrale gegevens omvatten: gemeente, afdeling, sectie, grondnummer. Een duidelijk situering op terrein is zeker nodig voor projecten zoals inzaaien van landbouwgronden of akkerranden met kruidenmengsels voor wildsoorten. 
  • Wanneer = het project dat de WBE wenst uit te voeren omvat waarschijnlijk verschillende acties of deelstappen die de WBE zal uitvoeren. Vaak zijn deze deelstappen voor de WBE wel duidelijk, maar worden ze niet in de aanvraag genoteerd. Beschrijf wanneer je wat wil realiseren, noteer minstens de periode. Indien exacte data nu al gekend zijn, dan lezen we dat graag in het dossier. 
  • (Met) Wie = binnen de WBE is er vaak een vrijwilliger die zijn schouders onder het project zet. In de meeste gevallen is dat iemand van het bestuur, soms is dat een ander enthousiast lid. Vermeld in de aanvraag wie binnen de WBE de trekker is voor de realisatie van dit project, samen met zijn/haar contactgegevens. Dit is de persoon die we zullen contacteren voor eventueel bijkomende inhoudelijke afstemming of wanneer er een terreinbezoek wordt gepland. Indien je voor de realisatie samenwerkt met andere partners zoals gemeentebesturen, diensten,… dan noteer je dit kort in de aanvraag. 
  • Hoe = beschrijf hoe de WBE te werk zal gaan om dit project te realiseren. 


Voor WBE’s die een nieuwe erkenning hebben sinds 1 juli 2015 worden de projectsubsidies enkel aangevraagd via het faunabeheerplan. Zij moeten dus geen afzonderlijke aanvraag meer doen.

Download de lijst met mogelijke projectsubsidies faunabeheerplannen (pdf - 143 KB)