Exoten

Beleid in Vlaanderen en Europa

De Europese Unie heeft de Europese verordening n° 1143/2014 opgesteld, met een lijst van zorgwekkende, invasieve exoten in de Europese Unie. De verordening heeft als doel de negatieve impact van invasieve exoten binnen Europa zoveel mogelijk te beperken.

In België is de federale overheid bevoegd voor invoer, doorvoer en uitvoer van uitheemse dieren en planten. De gewesten zijn bevoegd voor bezit, handel, en beheer. De bestrijding van gevestigde populaties van invasieve exoten valt onder de verantwoordelijkheid van elke terreineigenaar/terreinbeheerder.

Het ANB wil samen met de gewestelijke en federale regeringen de Europese verordening doeltreffend invullen. Conform de afspraken in het Biodiversiteitsverdrag en de Europese verordening hanteert het ANB hierbij een drietrapsaanpak:

  • 1/ preventie en bewustmakingDoor middel van sensibilisering of wettelijke maatregelen moet worden verhinderd dat schadelijke soorten in de natuur verzeild geraken, en er tot een probleem uitgroeien.
  • 2/ snel opsporen en ingrijpenInvasieve exoten die nog geen vaste voet aan de grond hebben gekregen, moeten zo snel mogelijk worden opgespoord en verwijderd.
  • 3/ beheerInvasieve exoten die al gevestigd zijn in Vlaanderen, moeten op passende wijze worden beheerd. De oorspronkelijke natuur moet ook veerkrachtiger worden gemaakt tegen invasies.

Voor niet-invasieve exoten met een toepassingswaarde, wil het ANB inzetten op wetgeving die hun gebruik faciliteert.

Op ecopedia.be wordt de kennis over invasieve exoten samengebracht en geactualiseerd, in samenwerking met verschillende partners. Waar de kennis ontbreekt, wordt geïnvesteerd in onderzoek.