Subsidies

Herbebossing

Aanvraagformulier

Hier vind je het aanvraagformulier voor de subsidie voor herbebossing (doc - 809 KB).
Daarnaast kan je nog gebruik maken van volgende 2 nevenformulieren:

Waarvoor kun je een subsidie aanvragen?

Het Agentschap voor Natuur en Bos verleent subsidies voor de aanleg van een bos met inheemse soorten. Er wordt een subsidie voorzien voor de aanplant en voor wildbescherming. Er worden geen vaste plantverbanden en stamtallen meer opgelegd. Zowel klassieke beplantingen waarbij het terrein gelijkmatig beplant wordt als groepenaanplant met tussenin natuurlijke verjonging (QD-methode) of nog andere varianten zijn toegelaten. Wie voor een zuivere natuurlijke verjonging opteert kan wel nog de subsidie voor wildbescherming aanvragen.

Er mag pas gestart worden met de herbebossing na goedkeuring van het dossier.

Er wordt gewerkt met een selectieprocedure. In tegenstelling tot bij de vorige subsidieregelingen geeft voldoen aan de voorwaarden geen garantie op goedkeuring van uw dossier (zie procedure aanvraag).

Wie kan subsidie aanvragen?

Zowel natuurlijke personen, privaatrechtelijke als publiekrechtelijke rechtspersonen (uitgezonderd het Vlaamse Gewest en de federale staat) kunnen deze subsidie krijgen. Degene die de subsidie aanvraagt moet eigenaar zijn van de grond of een zakelijk recht (bv. vruchtgebruik of erfpacht) of persoonlijk recht (bv. pachter of huurder) hebben dat herbebossing toestaat. Je kan ook met meerdere bosbeheerders gezamenlijk een subsidie aanvragen. In dat geval duid je een gevolmachtigde aan. Wanneer je lid bent van een bosgroep kan de bosgroep de subsidieaanvraag opmaken en in jouw naam indienen.

Instapvoorwaarden aanleg herbebossing

Aan de volgende voorwaarden moet je voldoen op het moment van de subsidieaanvraag, en waar relevant tot na de uitbetaling van de tweede schijf.

 • De te bebossen oppervlakte bedraagt minimaal 0,50 ha. De oppervlakte kan bestaan uit ruimtelijk gescheiden deeloppervlaktes van minimaal 0,1ha, op voorwaarde dat die binnen een straal van één kilometer van elkaar liggen.
 • De herbebossing gebeurt met inheemse soorten (zie tabel). Alle soorten dienen standplaatsgeschikt te zijn (zie verder “standplaatsgeschiktheid”).
 • De herbebossing bestaat uit minimaal twee boom- of struiksoorten, en vanaf één hectare minimaal drie soorten, die elk minimaal 10% van het plantaantal innemen.
 • De herbebossing is, in voorkomend geval, in overeenstemming met het beheerplan, de kapmachtiging, het natuurrichtplan en het managementplan Natura 2000.
  • Bij bebossing met als doel een natuurstreefbeeld bos gelden voor de soortenkeuze volgende afspraken:
   • Minimum 70% (van de oppervlakte of van de hoeveelheid plantgoed) van de aanplanting gebeurt met sleutelsoorten conform LSVI. Meer info per natuurstreefbeeld bos vind je op ecopedia.
   • Maximaal 30% verplegende soorten zijn toegelaten mits motivatie (Bijv. (1) om de bodemkwaliteit te verbeteren, (2) bosomvorming zonder glyfosaat, (3) om de resiliëntie (capaciteit om te herstellen na verstoring) te verhogen. Verplegende soorten mogen geen exoten zijn en geen archeofyten (o.a. Tamme kastanje, Grauwe els)
 • De herbebossing is niet als maatregel tot herstel door de rechtbank bevolen.

Verbintenisvoorwaarden aanleg herbebossing

Aanplantsubsidie

Aan deze voorwaarden moet je voldoen van de aanplant tot 5 jaar na de indiening van de eerste uitbetalingsaanvraag:

 • De herbebossing moet worden uitgevoerd zoals beschreven in de goedgekeurde aanvraag.
 • Het plantgoed moet in voorkomend geval voldoen aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de procedure tot erkenning van bosbouwkundig uitgangsmateriaal en het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal (zie verder leveranciersdocument) of het betreft plantgoed van andere herkomsten die door ANB aanvaard worden.
 • De nodige beheerwerken voor het in stand houden van de herbebossing moeten uitgevoerd worden.
 • De herbebossing moet als inheems bos behouden worden. De aanplant van niet-inheemse soorten is niet toegestaan en de natuurlijke verjonging van niet-inheemse soorten mag maximaal 10% bedragen van de bedekking van de boomlaag en van de onder- en nevenetage.
 • Je moet uiterlijk vier jaar na de aanvraag tot uitbetaling van de eerste schijf een goedgekeurd beheerplan hebben (zie verder “beheerplan”).
 • Op de grond in kwestie mag geen veroordeling of geen bestuurlijke boete rusten voor het niet naleven van de bepalingen, vermeld in artikel 50, 81, 90bis, 96 of 97, van het Bosdecreet van 13 juni 1990.

Indien de bosbeheerder van de herbebossing verandert (bij verkoop, erfenis, erfpacht,…) moet u via de akte de nieuwe bosbeheerder op de hoogte brengen van de subsidieaanvraag. Zowel de rechten (de nog uit te betalen subsidie) als de plichten (naleven van de voorwaarden en eventuele terugbetalingen) die hieraan verbonden zijn gaan over op de nieuwe bosbeheerder.

Wildbescherming:

 • Uitvoering zoals in goedgekeurde aanvraag
 • Bij collectieve wildbescherming: behoud en onderhoud tot 7 jaar na de aanvraag tot uitbetaling van de eerste schijf.

Communicatieverplichtingen

Aanplantingen die bijdragen tot het behalen van de instandhoudingsdoelen Natura 2000 kaderen binnen het derde Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (www.vlaanderen.be/pdpo) en worden voor 50% mee gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). In dit geval moet u ook voldoen aan communicatieverplichtingen die u via deze link kan terugvinden (zie ook daar voor logo’s en sjablonen): http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/plattelandsontwikkeling/commun...

Samengevat houden deze voorwaarden in dat als u communiceert over de herbebossing (bv artikel in een tijdschrift, website, affiche,…) u volgende zaken moet vermelden:

 • Op de titelpagina: Naam verantwoordelijke uitgever met instantie die verantwoordelijk is voor de inhoud van de informatie
 • Link naar www.vlaanderen.be/pdpo
 • Bij professionele websites waarbij een directe link is tussen het doel van de website en de gesteunde operatie, moet er een korte beschrijving van de operatie vermeld worden (met doelstellingen en resultaten), met de vermelding “met steun van ELFPO”.
 • De nodige logo’s en slogans (zie bovenvermelde website).

Indien je meer dan 50.000 euro subsidie ontvangt, moet je een informatiebord plaatsen tijdens de werken.

Standplaatsgeschiktheid

Er wordt bij de beoordeling belang gehecht aan standplaatsgeschiktheid van de aangeplante soorten. U kan deze standplaatsgeschiktheid controleren via http://data.inbo.be/bobo. Bij “trofiegraad” kiest u best voor 5 “zeer rijk” als de beplanting op gronden gebeurt die in landbouwgebruik waren.  Soorten uit de categorieën “zeer geschikt”, “geschikt” en “matig geschikt” worden aanvaard. Afwijkingen hiervan kunnen steeds gemotiveerd worden in het aanvraagdossier, bv. op basis van gewijzigde omstandigheden (vb droger – pas de parameters aan in de zoekmodule) of op basis van ervaringen in nabijgelegen bos.

Leveranciersdocument (“herkomstattest”)

Voor de meeste boomsoorten heb je een leveranciersdocument nodig (vroeger ook wel herkomstattest genoemd). Dit is een wettelijk verplicht document dat de verkoper/boomkweker moet afleveren bij de verkoop van bosbouwkundig teeltmateriaal en dat de herkomst van de zaden waar het plantgoed uit is opgekweekt en autochtoniteit en/of bosbouwkundige kwaliteit ervan weergeeft (“erkende herkomsten”). Bij de bestelling van het plantgoed zeg je duidelijk aan de boomkweker dat je het plantgoed wil gebruiken om een bos aan te leggen en dat je zo’n leveranciersdocument nodig hebt. Je moet het attest als bijlage bij het betalingsformulier voegen, anders kan de subsidie niet uitbetaald worden.

Zo’n attest heb je nodig voor de volgende boomsoorten: zomereik, wintereik, beuk, es, zoete kers, haagbeuk, zomerlinde, winterlinde, zwarte els, ruwe berk, zachte berk, gewone esdoorn, ratelpopulier, cultuurpopulier, grauwe abeel en grove den. Momenteel is geen plantsoen van grauwe abeel en ratelpopulier in de handel verkrijgbaar met een leveranciersdocument. Voor wilg en olm is geen leveranciersdocument vereist.

ANB kan bijkomende herkomsten van bovenvermelde boomsoorten aanvaarden. Deze zullen in de toekomst hier worden opgenomen.

Aanbevolen herkomsten

Aanbevolen herkomsten zijn geselecteerd uit de erkende herkomsten (die met een leveranciersdocument verkocht worden). Het zijn nakomelingen van bomen die getoond hebben dat ze in onze streken goed groeien en goede bosbouwkundige eigenschappen hebben. Ook autochtone bomen en struiken staan op deze lijst. Ook alle plantsoen met Plant van Hier-label (www.plantvanhier.be) wordt als aanbevolen herkomst beschouwd. Meer informatie over aanbevolen herkomsten vind je in de folder over aanbevolen herkomsten op https://www.inbo.be/nl/erkenningsprocedure-van-bosbouwkundig-uitgangsmat.... Hierin is ook de recentste lijst van aanbevolen herkomsten opgenomen.

Beheerplan

Je moet uiterlijk vier jaar na de aanvraag tot uitbetaling van de eerste schijf een goedgekeurd beheerplan hebben. Als je jouw herbebossing laat bijdragen tot de instandhoudingsdoelen Natura 2000 moet je deze bijdrage tegen dan ook opnemen in je beheerplan (zie ook verder beoordeling door het Agentschap voor Natuur en Bos).

In het kader van de subsidie wordt geen bepaald type van beheerplan opgelegd. Je kunt zelf kiezen welk type natuurbeheerplan je opmaakt, voor zover in het kader van het Decreet natuurbehoud geen natuurbeheerplan van een bepaald type wordt opgelegd, en voor zover jouw keuze niet beperkt zou worden door de eventuele noodzaak om je bijdrage tot de instandhoudingsdoelen op te nemen.

Voor meer info over beheerplannen, zie http://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/beheerplan

Berekening subsidiebedrag

De subsidie voor beplanting bedraagt 3000 euro/ha. Als plantgoed van aanbevolen herkomst gebruikt wordt, wordt het subsidiebedrag verhoogd met toepassing van de volgende formule: (aantal planten van aanbevolen herkomst/aantal planten) x aantal hectare x 250 euro.

De subsidie voor individuele wildbescherming bedraagt 0,45 euro per apart beschermingsstuk, deze voor collectieve wildbescherming bedraagt 235 euro per 100 m raster.

Procedure aanvraag

Er wordt gewerkt met 2 indienperiodes: van 1 mei tot 31 augustus en van 1 september tot 30 april.

Deze aanvraag moet ingediend worden via het formulier dat u op deze pagina terugvindt.

U krijgt binnen de 30 dagen na ontvangst van de aanvraag door ANB een ontvangstmelding. Deze is -tenzij anders vermeld- tegelijk ook de ontvankelijkheidsverklaring. In het geval je aanvraag niet ontvankelijk is (dossier onvolledig, niet voldoen aan voorwaarden, … ) of indien het ANB voorstelt om nog aanpassingen te doen aan het beplantingsvoorstel , krijg je 30 dagen om een bijgewerkt dossier in te dienen. Het ANB meldt binnen de 30 dagen na ontvangst hiervan of het dossier al dan niet ontvankelijk is. Het ANB neemt een beslissing over de goedkeuring van het aanvraagdossier binnen de 90 dagen na het aflopen van de indienperiode.

Beoordeling door ANB

In tegenstelling tot de vroegere subsidieregeling wordt niet elke subsidieaanvraag die ontvankelijk is ook automatisch goedgekeurd. Alle ontvankelijke subsidieaanvragen worden beoordeeld en gequoteerd. Ze moeten ook een minimumscore halen van 9 op 20. Klik hier voor de scoringstabel.

Projecten die bijdragen tot de instandhoudingsdoelen krijgen steeds voorrang op de andere projecten. Indien er te weinig middelen ter beschikking zijn zullen enkel de hoogst gequoteerde dossiers goedgekeurd worden. Bij gelijke score krijgt het project met de grootste oppervlakte voorrang.

Om na te gaan of uw bebossing kan bijdragen aan de realisatie van de Instandhoudingsdoelen (IHD) volgt u deze link. Vervolgens: klik op uw gebied, en klik door naar “doelen” of “prioritaire inspanningen”. U kan voor deze inschatting ook contact opnemen met de bij het gebied vermelde contactpersoon.

Uitbetaling en controle subsidies?

De uitbetaling van de subsidies zal in 2 schijven verlopen. Een eerste schijf van 75% van het toegekende bedrag kan aangevraagd worden na uitvoering van de aanplant en binnen een termijn van 3 jaar na goedkeuring van de subsidie. De tweede schijf van 25% kan ten vroegste 3 jaar en uiterlijk 4 jaar na de aanvraag tot uitbetaling van de eerste schijf, aangevraagd worden. Hiervoor zal ANB een modelformulier ter beschikking gesteld worden op deze website.

Controles

Naast de administratieve controles voert het Agentschap voor Natuur en Bos jaarlijks op basis van een steekproef terreincontroles uit op de uitbetalingsaanvragen van de aanplantingssubsidie. Wanneer op basis van de controles blijkt dat de subsidievoorwaarden niet nageleefd worden of indien u in uw betalingsaanvraag voor een grotere oppervlakte subsidie aanvraagt dan dat vastgesteld wordt zal de subsidie geheel of gedeeltelijk ingehouden of teruggevorderd worden. In geval van niet naleving van de instapvoorwaarden wordt steeds het volledige bedrag ingehouden of teruggevorderd.