Expert Internationaal beleid

Omschrijving

1 DE VACATURE IN HET KORT

Ben jij iemand die snel en graag contacten legt? Schrik je er niet van terug om een netwerk uit te bouwen? Kan je je weg vinden in lange onduidelijke teksten? Ben je graag de verbindingspersoon tussen Natuur en Bos, de EU en de Federale overheid? Dan is deze functie zeker iets voor jou! Natuur en bos is namelijk opzoek naar een Expert Strategie

2 FUNCTIECONTEXT

Bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst.

Samen met partners zijn we, als vakmannen en -vrouwen van natuur, elke dag in de weer om de natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen.

Daarnaast beheert Natuur en Bos zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen.

3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
Je ondersteunt vanuit je deskundigheid de Vlaamse regering en Vlaamse overheid wat betreft de totstandkoming en implementatie van het Europese, multilaterale en bilaterale beleid met betrekking tot natuur en biodiversiteit. Op die manier zorg je ervoor dat het Vlaamse beleid proactief wordt afgestemd en dat Vlaamse belangen worden meegenomen in boven gewestelijke beleidsprocessen, en dat het internationale beleid doorwerkt en doorvertaald wordt naar Vlaanderen.

Je participeert hiervoor aan Vlaamse, Belgische, Europese en internationale vergaderingen in dat verband.

Je takenpakket ziet er als volgt uit:

 • Je neemt deel aan Vlaamse, Belgische, Europese en multilaterale coördinatievergaderingen en onderhandelingen op het vlak van natuur en biodiversiteit.
 • Je werkt mee aan de vorming en verdediging van technisch onderbouwde en politiek gedragen standpunten m.b.t. het natuur- en biodiversiteitsbeleid.
 • Je formuleert beleidsadviezen ten behoeve van de eigen organisatie in verband met de interpretatie en toepassing van het natuur- en biodiversiteitsbeleid in relatie tot de internationale en Europese regelgeving.
 • Je zoekt actief naar Europese financieringsmogelijkheden voor het Vlaamse natuur- en biodiversiteitsbeleid en gebiedsgerichte natuurprojecten in samenwerking met partners

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Resultaat

Voorbeelden van activiteiten

Beleidsvoorbereiding

Proactief verzamelen, genereren en verwerken van informatie en uitbouwen, onderhouden en consulteren van netwerken met als doel het beleid met kennis en data te onderbouwen, te adviseren over de wenselijke richting van het beleid en proactief behoeften, opportuniteiten of knelpunten te identificeren.

 • Verzamelen van informatie over (het aanbod m.b.t.) thema vanwege het Agentschap en anderen met het oog op afstemming.
 • Uitvoeren van kloofanalyses m.b.t. thema waarmee de kloof tussen de huidige en de gewenste situatie in kaart gebracht wordt.
 • Een dialoog aangaan met interne en externe belanghebbenden om de vraag in kaart te brengen en analyseren.
 • Contacten onderhouden met kennisleveranciers en studiecentra.
 • Relevante literatuur en data en internationale trends identificeren en analyseren en zo zorgen voor kennisopbouw / delen van goede praktijken in het team en in de organisatie.

Beleidsontwikkeling

Voorbereiden, uitwerken en afstemmen van beleidsplannen met als doel een visie, een plan van aanpak en bijbehorend instrumentarium te ontwikkelen en op te leveren.

 • Ondersteunen en/of vertegenwoordigen van het agentschap in verschillende relevante werkgroepen.
 • Nieuwe voorstellen en aanbevelingen formuleren die volgen uit de opgedane kennis en ervaringen.
 • Beleidsmatige opties m.b.t. het thema ontwikkelen, evalueren,
 • implementeren en managen.
 • Mee bepalen van doelstellingen m.b.t. natuur en biodiversiteit.
 • Vanuit de visie van het agentschap bijdragen aan de voorbereiding en opvolging van projecten rond het thema.
 • Samen met anderen nagaan hoe het thema kan aangewend in hun activiteiten.
 • Waken over implementeerbaarheid van het beleid.

Draagvlak en betrokkenheid

Betrekken van relevante actoren binnen en buiten de organisatie bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering en de voorstellen op regelmatige basis met hen aftoetsen met als doel de betrokkenheid en het draagvlak te vergroten.

 • Bijdragen tot het formuleren van een duidelijke visie op hoe het draagvlak voor het thema vergroot kan worden.
 • Het werkveld analyseren en de juiste actoren en belanghebbenden identificeren binnen en buiten de organisatie.
 • Inspelen op de informatiebehoeften van de verschillende doelgroepen.
 • Regelmatige contacten onderhouden met deze belanghebbenden om zo hun visie en behoeften te begrijpen en om door het tijdig aftoetsen van voorstellen en actieplannen al op voorhand een voldoende groot draagvlak ervoor te creëren.
 • Actief op zoek gaan naar opportuniteiten om synergiën te creëren en projecten te koppelen aan die van externe partners, beheerders, andere beleidsdomeinen,…
 • Bijwonen van de diverse overlegfora en vergaderingen in kader van het thema.

Beleidsimplementatie

Coördineren en ondersteunen van de voorbereiding en uitvoering van de beleidsimplementatie met als doel ervoor te zorgen dat de implementatie van het beleid efficiënt verloopt.

 • Coördineren van de voorbereiding van de beleidsimplementatie, ondersteunen en opvolgen van de beleidsuitvoering van het ANB op m.b.t. het thema.
 • Netwerk onderhouden binnen de verschillende entiteiten van het Agentschap en met andere partners die instaan voor de beleidsuitvoering m.b.t. het thema.
 • Concrete projecten en initiatieven definiëren en concrete plannen van aanpak uitwerken.
 • Coördineren en meewerken aan projecten m.b.t. thema.
 • Fungeren als centraal aanspreekpunt binnen de organisatie voor het thema.
 • Waken over de uitvoerbaarheid van het voorgestelde beleid en proactief vragen naar de impact van beleid op het terrein en eventuele pijnpunten.
 • Maximale input geven bij het vormgeven en uitbouwen van het aanbod van de organisatie rond het thema.
 • De kwaliteit meten van de geïmplementeerde nieuwe kennis en inzichten en deze bijsturen.
 • Oplossen van systematisch terugkerende knelpunten.…

Opvolging en bijsturing

Organiseren, uitvoeren en rapporteren van de (beleids)monitoring en –evaluatie met als doel om via bijsturing de doelstellingen van het beleid te realiseren.

 • In overleg met het de relevante teams richtlijnen bepalen en instrumenten ontwikkelen aan de hand van dewelke de beleidsmonitoring en –evaluatie dient te gebeuren.
 • Zorgen voor de continue evaluatie van het instrumentarium op basis van de vastgelegde beleidsindicatoren.
 • Zoeken naar en input leveren m.b.t. indicatoren m.b.t. water in het maatschappelijk veld.
 • Input leveren m.b.t. relevante indicatoren voor het thema.
 • Regelmatig monitoringsresultaten evalueren en aftoetsen aan de vooropgestelde objectieven. Op die manier de output en impact van het gevoerde beleid in kaart brengen. 
 • Interpretatie van de gegevens uit de monitoring en evaluatie met het doel om er lessen uit te trekken en acties / voorstellen aan te koppelen.
 • Voorzien in voortgangsrapportering in dit kader en signaleren van knelpunten en opportuniteiten; hierbij voorstellen tot actie formuleren.
 • Trends identificeren binnen de uitvoering en het overkoepelende beleid daarvan op de hoogte stellen.
 • Beleidsontwikkelaars feedback geven over de uitvoerbaarheid van het beleid.
 • Advies over bijsturing van het beleid…

Communicatie

Verzorgen van communicatie en ondersteunen van de communicatie over beleidsbeslissingen en het beleid met als doel het beleid bij interne en externe doelgroepen bekend te maken.

 • Uitwerken en aansturen van een systematisch proces voor de doorstroom van informatie over het thema binnen en buiten de organisatie.
 • Vanuit ervaring het management adviseren over het te voeren beleid, mogelijke knelpunten en opportuniteiten en eventueel scenario’s aanreiken.
 • Beleidsmatige vragen van o.a. belangengroepen, de sectoren en het kabinet beantwoorden.
 • Inhoudelijke bijdrage leveren aan opleidingsprogramma’s, communicatie- initiatieven rond het thema.
 • Op verzoek en/of eigen initiatief deelnemen aan of organiseren van afstemmingsvergaderingen met interne en externe betrokkenen.
 • Vanuit de eigen specialisatie gegevens, analyses, studies en adviezen verstrekken die door anderen in hun werkzaamheden gebruikt worden.…

Kennis m.b.t. het vakgebied/beleidsdomein

Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied/ beleidsdomein teneinde via integratie van de nieuwste evoluties de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding continu te verbeteren.

 • Inhoudelijk expertise onderhouden en verder ontwikkelen m.b.t. Natuur & biodiversiteitsbeleid .
 • Trends en ontwikkelingen in de vakliteratuur opvolgen.

Beleidsbeïnvloeding

Inbrengen en beargumenteren van het Vlaamse (en Belgische) standpunt in (inter)nationale beleid- en besluitvormingsproces met als doel mee vorm te geven aan het (inter)nationaal beleid vertrekkend van de Vlaamse belangen.

 • de (inter)nationale context rond het beleidsthema opvolgen
 • binnen het Agentschap voor Natuur en Bos bouwen aan draagvlak voor een standpunt
 • op vraag van het management deelnemen aan overleg


4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

 • 1) Je hebt een diploma Master

  Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma volledig gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 • 2) Je hebt minimaal 1 jaar functierelevante ervaring in besluitvormingen op EU-niveau
 • 3) Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.
 • Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Ann Lodewyckx, Ann.lodewyckx@vlaanderen.be, 0492 23 63 85).

4.2 COMPETENTIES
4.2.1 Technische competenties

 • Kennis m.b.t Europese en internationale besluitvorming
 • Kennis hebben van
  • relevante wetgeving
  • de beleidsvisie rond natuur en bos
  • de beleidscyclus
 • Kunnen
  • beleidsnota’s schrijven
  • projectmatig werken
  • toepassen van courante kantoorsoftware

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen
  Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Inleving
  Je bent alert voor gevoelens en behoeften van anderen en reageert hierop adequaat (niveau 2)
 • Samenwerken
  Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 2)
 • Netwerken
  Je ontwikkelt en bestendigt professionele relaties, allianties en coalities en wendt deze aan om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2)
 • Visie
  Je plaatst feiten in een ruime context en ontwikkelt een toekomstgericht beleid (niveau 2)
 • Innoveren
  Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1)
 • Klantgerichtheid
  Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kun je op de volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN

Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • 3. Je ben geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6 SELECTIEPROCEDURE

6.1 CV-SCREENING
Aan de hand van de door jou opgestuurde CV en motivatiebrief gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.

Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.

De cv-screening vindt plaats in de week van 18 september 2019.

6.2 GEDRAGSGERICHT INTEVRIEW MET PSYCHOTECHNISCHE TESTEN
Tijdens deze selectiefase worden de volgende punten beoordeeld:

 • Motivatie
 • Inzicht in de functie
 • Fit met de organisatie

Deze selectiefase wordt gevoerd door een selectieverantwoordelijke.

Deze selectiefase is eliminerend.

De selectiefase vindt plaats in Brussel op 30 september 2019 (datum onder voorbehoud).

6.3 FUCTIESPECIFIEK INTERVIEW MET JURY + CASE
Tijdens deze selectiefase worden de volgende punten beoordeeld: 

 • Je visie op en inzicht in de functie
 • Fit met het team
 • Je technische competenties (4.2.1)
 • Persoonsgebonden competenties (4.2.2)
 • Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Het gesprek met case/opdracht wordt gevoerd met de directe leidinggevende, een inhoudelijke expert en een selectieverantwoordelijke.

Deze selectiefase is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 23 oktober 2019 (datum onder voorbehoud).

Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden voor de functie. Het is de lijnmanager die beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.

6.4 ASSESSMENT CENTER

Deze selectiefase wordt uitgevoerd door een extern bureau en zal plaatsvinden na 23 oktober 2019 (onder voorbehoud).

Deze selectiefase is eliminerend.

Op basis van het verkregen totaalbeeld bepaalt de jury uit 6.3 of je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ wordt bevonden voor de functie.

 • Wie geschikt wordt bevonden, wordt opgenomen in een wervingsreserve.
 • De administrateur-generaal kiest de meest geschikte kandidaat uit de lijst van geschikten voor de concrete invulling van de functie.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.5 NIET NODELOOS HERTESTEN

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 13 september 2019.

Je stuurt je CV en motivatiebrief, samen met een kopie van je diploma:

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je een CV en motivatiebrief stuurt
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 13 september 2019 naar ons stuurt (de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

8 VRAGEN

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen begin november 2019.

Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer.

10 RESERVE EN GELDIGHEID

In geval van werfreserve zonder volgorde:

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor de functie van Expert internationaalbeleid bij entiteit Natuur en Bos, die bestaat uit de lijst van geschikten.

Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als expert internationaalbeleid. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.

De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie aan bod kunnen komen.

Deze werfreserve kan tevens worden geraadpleegd voor het invullen van vacatures met een contract van bepaalde duur voor de functie van expert internationaalbeleid bij Natuur en Bos. Wie in dienst komt met een contract van bepaalde duur, blijft evenwel zijn plaats in de reserve behouden.

Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve.

Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort.

Diploma

Masterdiploma

Afdeling