Nieuw rietmoeras langs de Retranchementstraat in Knokke-Heist

vrijdag, 8 december, 2017

Het Agentschap voor Natuur en Bos wil langs de Retranchementstraat in Knokke-Heist een rietmoeras ontwikkelen. Daarvoor wordt binnenkort een jong bos van wilgen en berken van iets meer dan een halve hectare gekapt. Het bosje heeft weinig ecologische kwaliteit en wordt gecompenseerd met een bosuitbreiding in de Vagevuurbossen in Beernem. De werken passen in het raamakkoord Zwin.

De kapwerken worden uitgevoerd om rietland te ontwikkelen als broed- en foerageergebied voor de bruine kiekendief en de blauwborst. De kapwerken kunnen het best uitgevoerd worden in het najaar en gebeuren daarom nu, als voorbereiding op de overige inrichtingswerken van het landinrichtingsplan Nieuwe Watergang die pas volgend jaar van start gaan. De Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid treffen de laatste voorbereidingen daarvoor. De bomen worden gekapt in november 2017, de werken voor de effectieve aanleg van het rietmoeras starten in het voorjaar van 2018 en worden samen met de werken in functie van het aangepast oppervlaktewaterbeheer in de Zwinomgeving uitgevoerd.

De werkzone zal wat afgegraven worden zodat er spontaan een waardevol gebied kan ontstaan. Soorten zoals de blauwborst en de bruine kiekendief, en tal van andere dieren en planten zullen er een thuis kunnen vinden.

De werken passen in het goedgekeurde beheerplan voor het Dievegat, een deelgebied van het natuurreservaat het Zwin. De werken maken ook deel uit van de uitvoering van het raamakkoord over het waterbeheer in een deel van de Oostkustpolder met het oog op het duurzame behoud en de uitbreiding van het Zwin als intergetijdengebied (raamakkoord Zwin). Zo dragen ze ook bij tot de Europese natuurdoelen in Vlaanderen.