SAMENWERKING VOOR DE GRENZELOZE DUINEN VAN VLAANDEREN

vrijdag, 14 februari, 2020

Vertegenwoordigers van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, de Franse staat, de Conservatoire du Littoral en het Département du Nord ondertekenden vandaag het memorandum om de duinen van de Vlaamse Westkust te beheren als één grensoverschrijdend Europees beschermd natuurgebied. Met dit memorandum willen de partners een samenwerking voor het behoud en herstel van de landschappelijke en biologisch waardevolle kustduinen tussen Duinkerke en Westende verzekeren. Het is een orgelpunt na jaren waarin vele inspanningen geleverd werden ten voordele van de regio.

De kustduinen tussen de Franse havenstad Dunkerque en de Belgische badplaats Westende hebben een totale oppervlakte van 3.280 hectare, waarvan 2.200 hectare op Belgisch en 1.080 hectare op Frans grondgebied. Zij vertonen een bijzonder grote landschappelijke en biologische verscheidenheid en zijn dan ook aan beide zijden van de landsgrens opgenomen in het Europees Natura 2000-netwerk. Hieronder valt de meest bijzondere Europese topnatuur. De biodiversiteit van die grensoverschrijdende duinengordel wordt echter sterk bedreigd. Enerzijds door ruimtelijke versnippering als gevolg van bebouwing en wegen, anderzijds door overwoekering van het open duinlandschap door struikgewas. Om die negatieve evoluties te keren voerden de voornaamste openbare eigenaars en beheerders van de “duinen van de Vlaamse Westkust – Dunes de Flandre” tussen september 2013 en februari 2020 het Europese LIFE+-project “FLANDRE” uit.

In het kader van dit project werden verschillende inspanningen geleverd en afgerond:

Aan Franse zijde:

  • Er werd ruim 24 hectare duinen aangekocht;
  • Er werd 58 hectare struikgewas verwijderd en begrazing door schapen, geiten en pony’s werd ingevoerd over een oppervlakte van 30 hectare met als doel de habitats vochtige duinpan en grijs duin te herstellen;
  • Er werden 11 poelen gegraven als voortplantingsbiotoop van de Europees beschermde amfibiesoorten kamsalamander en rugstreeppad.

Aan Vlaamse zijde:

  • Er werd ruim 63 hectare duinen aangekocht;
  • Er werden struikgewas en populier verwijderd en te humusrijke bodemlagen afgegraven over een totale oppervlakte van 30 ha om de natuurlijke  habitats vochtige duinpan en grijs duin te herstellen;
  • Er werd een natuurbeheerplan voor 295 hectare duinen in eigendom van of beheerd door Natuur en Bos opgemaakt. Hierdoor is deze oppervlakte nu ook erkend als natuurreservaat.

Gezamenlijk:

  • Er werd een internationale workshop georganiseerd omtrent het beheer van kustduinen en zandstranden waaraan 143 experten uit 13 Europese landen deelnamen;
  • Er werden een reizende tentoonstelling, een informatiefolder en talrijke geleide wandelingen gecreëerd om de plaatselijke bevolking en toeristen te sensibiliseren rond de waarde en kwetsbaarheid van de duinen;
  • Er werd een masterplan voor de gehele grensoverschrijdende duinengordel uitgewerkt. Deze bevat wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen inzake de inrichting en het beheer van dat gebied voor de komende 15 jaar
  • Er werd werk gemaakt van een memorandum dat na de beëindiging van het project de duurzame voortzetting van de samenwerking van de drie partners moet garanderen.

Dit memorandum werd vandaag, 14 februari 2020, ondertekend. Het gebeurde symbolisch op de Frans-Belgische grens nabij Adinkerke. Het partnerschap kan in de toekomst nog uitgebreid worden met meer stakeholders die op heden reeds vertegenwoordigd zijn in het adviserend comité van het LIFE+-Natuurproject “FLANDRE”.

Vlaams minister bevoegd voor Omgeving en Toerisme Zuhal Demir: “De duinen tussen Westende en de Franse grens scoren, omwille van de habitattypes, landschappen en geschiedenis qua natuurkwaliteit en erfgoedwaarde bijzonder hoog op internationaal niveau. Ze vormen daarnaast een cruciale troef voor het toerisme aan onze Noordzeekust. Ik zie de ondertekening van dit memorandum als een cruciale stap in de blijvende samenwerking voor het behoud en de verbetering van de natuur en natuurbeleving in één grensoverschrijdend Europees beschermd gebied.