Soortenbescherming

Grauwe kiekendief

Op 21 december 2015 stelde minister Schauvliege het soortenbeschermingsprogramma voor de grauwe kiekendief vast.

De grauwe kiekendief komt in het voorjaar uit zijn Afrikaanse overwinteringsgebieden terug naar onze contreien. Deze roofvogel broedt in Noordwest-Europa typisch in open akkerbouwgebieden met voldoende ecologische infrastructuur.

Het soortenbeschermingsprogramma zal ertoe bijdragen om het Europese Natuurdoel voor grauwe kiekendief in Vlaanderen, dat op 15 broedparen grauwe kiekendief komt, te behalen.

Een belangrijk onderdeel is het ontwikkelen van geschikt leefgebied voor de soort. Hiertoe zijn vijf kernzones aangeduid binnen het SBP. Eén zone bestaat uit een cluster van Speciale Beschermingszones van het Natura2000-netwerk met heidegebieden in Limburg. Een tweede zone bestaat uit akkerbouwgebied in De Moeren (West-Vlaanderen) en tenslotte is er een groep van drie zones met akkerbouwgebied in de Leemstreek (Vlaams-Brabant en Limburg).  Er wordt voor elke zone een gebiedscoördinator aangesteld, die een gebiedsvisie uitwerkt en de maatregelen op het terrein zal coördineren.

Voor het inrichten van leefgebied wordt sterk ingezet op beheerovereenkomsten, in samenwerking met de VLM en lokale landbouwers. Door deze beheerovereenkomsten te concentreren in prioritaire maatregelenzones en af te stemmen op andere ecologische infrastructuur zoals trage wegen, graften of braakpercelen, wordt een voldoende dicht netwerk van kruidenrijke graslandstructuren voorzien.  Hierin kan de grauwe kiekendief voedsel vinden zoals muizen en akkervogels. Op deze manier zullen de maatregelen voor grauwe kiekendief ook gunstig zijn voor de instandhouding van akkervogels zoals de gele kwikstaart, de veldleeuwerik of de patrijs.

Voor broedparen zullen de nesten zo nodig actief beschermd worden. Ook zijn er sensibiliserings-, onderzoeks- en monitoringsacties voorzien.

Met ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het LIFE-project ‘Belgian Nature Integrated Project’