Aankoop van grond met het oog op de erkenning als natuurreservaat

Aankoop van grond met het oog op de erkenning als natuurreservaat

Wat?

Eenmalige subsidie voor de aankoop van grond, met als doel die grond op te nemen in een natuurbeheerplan type vier (natuurreservaat).

Voor wie

Natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen, die al minstens één natuurbeheerplan type vier (natuurreservaat) hebben (niet noodzakelijk op dezelfde plaats waar de te subsidiëren grond wordt aangekocht).

Voorwaarde

De aangekochte percelen, waarvoor minstens een voorlopige verkoopsovereenkomst is afgesloten, kunnen worden ingepast in het globaal kader van de goedgekeurde verkenning voor een natuurbeheerplan type vier.

Terreinen die (mede-)eigendom zijn van besturen of overheden zijn uitgesloten, tenzij het gaat om een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een intercommunaal centrum voor maatschappelijk welzijn, een vereniging van openbare centra voor maatschappelijk welzijn, een polder, een watering of een vereniging van polders en wateringen, een kerkfabriek, elke andere rechtspersoon die voor de uitoefening van een openbare eredienst of voor verenigingen van vrijzinnigen, een polder, een watering of een vereniging van polders en wateringen onroerende goederen beheert.

Op aangekochte percelen is geen goedgekeurd natuurbeheerplan van type twee, drie of vier van een andere beheerder van toepassing waarmee het gewenste natuurstreefbeeld al wordt beoogd.

Op aangekochte percelen is geen compensatie in natura van toepassing.

De subsidies zijn niet van toepassing in herbevestigd agrarisch gebied in landbouwgebruik.

In de verkoopakte wordt vermeld:

  • dat de koper de grond aankoopt om die te laten erkennen als natuurreservaat
  • dat de vestiging van een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van duurzaam gebruik en langdurig beheer van het terrein als natuurreservaat van toepassing is op deze grond

Bedrag

Binnen de perken van het budget wordt het bedrag van de aankoopsubsidie voor elke aanvrager als volgt bepaald:

Aankoopbedrag % van het aankoopbedrag*
< 10.000 euro/ha 90%
10.000 euro/ha < bedrag < 15.000 euro/ha 80%
15.000 euro/ha < bedrag < 20.000 euro/ha 70%
20.000 euro/ha < bedrag < 25.000 euro/ha 60%
25.000 euro/ha < bedrag < 30.000 euro/ha 50%
30.000 euro/ha < bedrag < 35.000 euro/ha 40%
35.000 euro/ha < bedrag < 40.000 euro/ha 30%
40.000 euro/ha < bedrag < 45.000 euro/ha 20%
45.000 euro/ha < bedrag < 50.000 euro/ha 10%

* inclusief alle kosten

Terreinen die binnen het projectgebied liggen waarvoor restfinancieringssubsidies verkregen worden, komen slechts voor dat deel van de aankoopprijs (inclusief alle kosten) in aanmerking dat niet door de Europese subsidie gedekt wordt. Op het deel dat niet door de Europese subsidie gedekt wordt, is 100% van toepassing. 

Procedure

In de maand die volgt op de aankoop van een grond wordt aan het Agentschap voor Natuur en Bos een overzicht van de aangekochte gronden bezorgd. De aanvrager kan het overzicht van de aankopen van verschillende maanden bundelen, met een maximum van twaalf maanden. In dat geval kan de subsidie pas worden verkregen nadat het gebundelde overzicht aan het agentschap is bezorgd. Op basis van het modelformulier kun je je aanvraag indienen.

Het agentschap onderzoekt de volledigheid van de aanvraag en brengt een advies uit aan de minister binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van het volledige dossier. Als de doelmatigheid voor natuurbehoud positief beoordeeld is, kan er een subsidie toegekend worden door de minister.

Contact

aves.cd.anb@lne.vlaanderen.be