Aanvullende subsidie voor het bereiken en beheren van climaxvegetaties

Aanvullende subsidie voor het bereiken en beheren van climaxvegetaties

Wat?

Enkel voor terreinen met een natuurbeheerplan type vier (erkend natuurreservaat) kan aanvullend bij de basissubsidie een jaarlijkse subsidie verkregen worden voor het bereiken en nastreven van onbeheerde climaxvegetaties.

Voor wie

Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en besturen die in aanmerking komen voor de basissubsidie.

Besturen kunnen deze aanvullende subsidie niet krijgen voor terreinen die beheerd worden door het Agentschap voor Natuur en Bos, wel voor terreinen die ze zelf beheren. Als het beheer gedeeltelijk wordt uitgevoerd door het agentschap, kan het bestuur een aanvullende subsidie voor het bereiken en beheren van climaxvegetaties bekomen voor het deel van het terrein dat door het bestuur wordt beheerd.

Voorwaarde

De aanvrager beheert het terrein op basis van een goedgekeurd natuurbeheerplan type vier. Dat beheer heeft betrekking op onbeheerde climaxvegetaties.

Bedrag

Een jaarlijkse subsidie van 175€ per hectare per jaar, die verhoogd wordt tot 325€ per hectare per jaar als het bosbestand minstens 100 jaar oud is en de natuurstreefbeelden zich op voedselrijke bodems bevinden met potentieel hoge opstandwaarde.

Het bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. 

Procedure

De aanvraag van de subsidie gebeurt via het rekenblad subsidies dat samen met het ontwerp natuurbeheerplan wordt ingediend.

De subsidie wordt toegekend voor 6 jaar. Telkens na de zesjaarlijkse evaluatie van het natuurbeheerplan wordt de subsidie voor de volgende 6 jaar toegekend.

De subsidies worden uitbetaald in drie gelijke schrijven tegen 15 april, 15 augustus en 15 december van elk jaar.

Hiervoor ontvang je jaarlijks drie schuldvorderingsformulieren, die je telkens minstens drie maanden voor deze betaaldata aan Natuur en Bos bezorgt.