Toegankelijkheid

Risicovol?

Activiteiten in een bos- of natuurreservaat brengen risico’s met zich mee, niet alleen voor de recreanten en andere bezoekers, maar ook voor de fauna en flora. Een mountainbiketoertocht door een grote groep mensen, waarbij niet-toegankelijke wegen eenmalig worden opengesteld, kan nefaste gevolgen hebben voor de bodem, de vegetatie of de rust van de dieren. Een correcte afweging en juiste inschatting van de risico’s zijn dus heel belangrijk. De organisator van een risicovolle activiteit is verplicht om voorafgaand en dit minstens 35 dagen voor de aanvang van de activiteit een toestemming te vragen aan de beheerder van het natuurgebied.

Wanneer is een activiteit risicovol?

Als je als voetganger de wegen wenst te verlaten voor een activiteit in een bos of in een natuurreservaat waar de omgekeerde toegankelijkheid niet geldt, bijvoorbeeld in gebieden met een toegankelijkheidsreglement of in privébossen. Uitzondering hierop vormt het toegestane gebruik in de speelzones, hondenzones, bivakzones en vrij toegankelijke zones conform de toegankelijkheidsregeling voor het gebied. 

Grootschalige activiteiten op de toegankelijke wegen met een verwachte deelname vanaf: 

  • 100 mountainbikers, cyclocrossers of veldrijders
  • 25 ruiters
  • 10 menners of mushers

    Deze aantallen zijn inclusief de te verwachten toeschouwers.

Alle filmopnames en fotoshoots. Voor filmopnames of fotoshoots wordt steeds een overeenkomst opgemaakt door Natuurlocaties. Zij bekijken per aanvraag de mogelijkheden met de lokale beheerders.  
Niet-commerciële fotoshoots (bv. huwelijksreportages of communiefoto’s) kunnen zonder aanvraag plaatsvinden in natuurgebieden van Natuur en Bos op voorwaarde dat alle deelnemende personen zich op de wandelpaden of de voorziene zones voor wandelaars begeven. 

Commerciële en/of betalende evenementen. Foodtruckfestivals, muziekfestivals, natuurlopen, cyclo- en loopcrossen… Voor alle evenementen met commerciële partners of evenementen waarbij de deelnemers betalen, wordt de aanvraag door Natuurlocaties bekeken. 

Paintball, airsoft, lasergames, kleiduifschieten en boogschieten

Paintball, airsoft, lasergame, kleiduifschieten en boogschieten worden beschouwd als risicovolle activiteiten omdat je daarbij de wegen verlaat. De organisator moet daarom altijd een machtiging van Natuur en Bos hebben indien de activiteit in een bos of natuurreservaat plaatsvindt. Dit geldt zowel voor openbare als private bossen en natuurreservaten. De machtiging is verplicht, net zoals de toestemming van de eigenaar of beheerder van het bos of natuurreservaat.

Door het specifieke karakter van de activiteit heeft Natuur en Bos speciale, beperkende voorwaarden opgelegd aan het verlenen van een machtiging. 

Paintball en airsoft  worden nooit toegestaan in speciale beschermingszones, VEN-gebieden of gebieden met natuurbeheerplan type 3 of 4. Niet op permanente basis en ook niet op occasionele basis. Deze activiteiten kunnen occasioneel worden toegestaan, op basis van een schriftelijke toestemming van de eigenaar/beheerder en een schriftelijke machtiging van Natuur en Bos, indien het geluidsniveau van de activiteit, gemeten in de aanpalende speciale beschermingszones, VEN-gebieden of gebieden met natuurbeheerplan type 3 of 4 de geluidsdrempel van 45 dB niet overschrijdt en de verstoring van de rust van de andere gebruikers beperkt is tot het minimum. Na de activiteit dient alles in zijn oorspronkelijke toestand te worden hersteld. Deze activiteiten kunnen niet op permanente basis worden toegestaan (dit kan ook niet voor VLAREM).

Lasergames worden uitsluitend toegestaan in:

  1. Specifiek door Natuur en Bos aangeduide speelbossen of speelzones. Geen permanente inrichtingen. Na de activiteit dient alles in zijn oorspronkelijke toestand te worden gebracht.
  2. De overige natuur- en bosterreinen, met uitzondering van de gebieden gelegen in een speciale beschermingszone, VEN-gebied of de gebieden met natuurbeheerplan type 3 of 4, op occasionele basis. De eigenaar/beheerder dient een schriftelijke toestemming te geven en Natuur en Bos dient te machtigen. Belangrijke criteria voor geschikte locaties zijn enerzijds de minimale interactie met andere gebruikers en anderzijds de te verwachten ecologische schade. Zowel de toestemming als de machtiging kan voorwaarden opleggen.

Kleiduifschietstanden, permanent noch occasioneel, worden nooit toegestaan in speciale beschermingszones, VEN-gebied of gebieden met natuurbeheerplan (type 3 of 4) en nooit op locaties met een planologische bestemming ‘bosgebied’ of ‘natuurgebied’.

Handboogwedstrijden worden niet toegestaan in speciale beschermingszones, VEN-gebied of gebieden met natuurbeheerplan type 3 of 4. Handboogwedstrijden - zowel vast als jachtparcours - kunnen wel occasioneel worden toegestaan, met een schriftelijke toestemming van de eigenaar/beheerder en een schriftelijke machtiging van Natuur en Bos, binnen de overige locaties met een planologische bestemming ‘natuur- of bosgebied’ op voorwaarde dat de veiligheid van eventuele andere gebruikers gegarandeerd is. Omwille van de VLAREM-regelgeving kunnen dergelijke activiteiten in natuur- en bosgebied niet op permanente basis. Na afloop van de activiteit dient alles in zijn oorspronkelijke toestand te worden hersteld.

In volgende tabel is dit samenvattend weergegeven:

  SBZ VEN Gebied met natuurbeheerplan type 3 of 4 Overige gebieden binnen natuur- en bosgebied
Kleiduifschieten / / / /
Paintball / / / Occasioneel op percelen zonder natuurstreefbeeld + beperking geluidsoverlast
Airsoft / / / Occasioneel op percelen zonder natuurstreefbeeld + beperking geluidsoverlast
Lasergames Enkel speelzones (kinderen) Enkel speelzones (kinderen) Enkel speelzones Occasioneel
Handboogschieten
(parcours of vast)
/ / / Occasioneel

Bij de beoordeling om de betreffende activiteit occasioneel toe te staan wordt nagegaan of voldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen m.b.t. kwetsbare en verstoringsgevoelige fauna en vegetaties

Geocachers hoeven hun caches niet langer in de directe omgeving van paden te verstoppen in gebieden waar de omgekeerde toegankelijkheid geldt. Om de natuur te beschermen mogen caches niet worden verstopt in dassenburchten, vossenholen, holtes in bomen, ruïnes, moerassen... Het maken van een geocach-activiteit waarbij de cache meer dan 3 meter verwijderd is van een niet-afgesloten weg, wordt echter als risicovol gezien.  > Meer informatie

Activiteiten die georganiseerd en begeleid worden door erkende bosgidsen of natuurgidsen of door de conservator van het specifieke natuurreservaat worden NIET als risicovol beschouwd. 

Wat moet je aanvragen?

Risicovolle activiteit

Toestemming vragen aan de beheerder voor activiteiten die afwijken van de principiële toegankelijkheid of de toegankelijkheid volgens de toegankelijkheidsregeling van de gebieden. Ook moet toestemming aan de beheerder gevraagd worden voor activiteiten die door hun aard of omvang schade kunnen teweegbrengen aan fauna, flora of derden, zoals onder meer wedstrijden en activiteiten waarvoor toegangsgelden, inschrijvingskosten of deelnamekosten worden aangerekend aan de deelnemers of het publiek.

Niet-risicovolle activiteit

  • Enkel toestemming aanvragen aan eigenaar/beheerder voor activiteiten die afwijken van de principiële toegankelijkheid of de toegankelijkheid volgens de toegankelijkheidsregeling van de gebieden. 
  • Indien geen toestemming nodig, best activiteit melden aan beheerder. 
  • Film, fotoshoot of evenement: zie www.natuurlocaties.be voor alle info en contactgegevens.