Het Albertkanaal verbindt de zandige Kempen met de kalkrijke heuvels bij Maastricht en vormt een unieke corridor voor de verspreiding van soorten in Vlaanderen. De steile bermen van het Albertkanaal tussen Kanne en Bilzen garanderen elke bezoeker een heel eigen beleving. De waterweg harmonieert met bloeiende bermen, die 's zomers opvrolijken met vlinders en sprinkhanen. Hier is het aangenaam fietsen en wandelen.

De graslanden en houtkanten op de kanaaltaluds vormen één langgerekte, smalle natuurcorridor tussen de kalkgronden in de Maasvallei met het Plateau van Caestert en de voedselarme zanden van het Plateau van de Hoge Kempen. Voor de uitwisseling van soorten tussen natuurgebieden is die verbinding, die stadskernen negeert, van levensbelang. Hier kan een voorbijganger filosoferen over het samengaan van mens en natuur en over hoe een economische verbinding ook een ecologische kan zijn. NV De Vlaamse Waterweg en Agentschap voor Natuur en Bos werken samen aan de integratie van natuur en economische cultuur. Kom jezelf overtuigen van het goede resultaat.

Troeven
  • ideaal voor wandelen en fietsen
  • integratie economie- cultuur - natuur
  • zeldzame vlinders zoals het dwergblauwtje
  • bloemrijke taluds

Life+ project Pays Mosan:

De Vlaamse Waterweg nv (DVW) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werken nauw samen aan het beheer van de bermen van het Albertkanaal en omgeving in het LIFE+ project Pays Mosan.Dankzij zulke LIFE+ projecten ondersteunt de Europese Unie het natuurbeheer van leefgebieden die tot het Europees beschermde Natura 2000-netwerk behoren. Door de natuurkwaliteit in de leefgebieden optimaal te vergroten ontstaat er opnieuw een groene verbinding tussen natuurgebieden in Wallonië, Vlaanderen en Nederland.

Langs het Albertkanaal is het de bedoeling om de zeldzame kalkgraslanden en heischrale graslanden te herstellen. Dat zal gefaseerd gebeuren. Eerst wordt spontaan opgegroeide struikopslag van de kanaalbermen verwijderd. Daarna wordt verhinderd dat de graslanden weer dichtgroeien.

Schapenbegrazing:

Een stootbegrazing met veel schapen op één plek gedurende een korte periode onderdrukt de hergroei van die houtige gewassen. Eénmaal de bermen de gewenste vorm hebben, zullen de schapen meer verspreid de bermen afgrazen. Tien nachtrasters zorgen dat de schapen 's nachts veilig kunnen uitrusten, want ze grazen enkel overdag op de taluds tussen Bilzen en Kanne. Waar nodig maaien de beheerders nog de stukken met een voedselrijke grasmat. Een schrale bodem zorgt immers voor meer geschikte leefgebieden voor zeldzame (kalkgrasland)planten. Dergelijke bodems zijn overigens erg zeldzaam in Vlaanderen. De bermen van het Albertkanaal huisvesten bijvoorbeeld de zeldzame plant wondklaver. De met verdwijnen bedreigde vlinder dwergblauwtje legt enkel op die plant eieren. Langs het kanaal heeft het dwergblauwtje zijn belangrijkste leefgebied in Vlaanderen. De beheerders breiden dat leefgebied nu uit, zodat de soort zich kan verspreiden naar andere natuurgebieden. Zo vormt het kanaal dus een belangrijke verspreidingsweg voor vlinders, maar trouwens ook voor andere insecten, vogels, zoogdieren…

Zeldzame vleermuizen:

Het project Pays Mosan is tevens gericht op vier zeer zeldzame vleermuissoorten: de kleine en grote hoefijzerneus, de ingekorven vleermuis en de vale vleermuis. In de kalkrijke ondergrond bevinden zich veel grotten en mergelgroeven die deze zoogdieren tijdens de wintermaanden als verblijfplaats gebruiken. Ze zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van de graslanden op de kanaaltaluds en een gevarieerde landschapsstructuur. Het ontbreken van verbindingen tussen de verblijfplaatsen en voedselzoekplekken blijkt een cruciale rol te spelen in hun voorbestaan.

windklaver
kalkgrasland
Grote hoefijzervleermuis
dwergblauwtje
windklaver
kalkgrasland
Grote hoefijzervleermuis
dwergblauwtje

Actietips

48

Vissen is toegestaan.

Om te mogen vissen heb je een Vlaams visverlof nodig in het Vlaamse gedeelte van het Albertkanaal. Vis je langs het Waalse gedeelte, dan heb je een Waals visverlof nodig. Ook nachtvissen is toegestaan. Hiervoor heb je een groot visverlof nodig.

Bekijk de kaart

Boswachter

Nico Van Utytrecht
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ligging en bereikbaarheid

Van Bilzen tot Kanne: Riemst, Lanaken, Bilzen en Zutendaal