De Komgronden van Lampernisse zijn een meer dan 1000 hectare groot polderlandschap gebied gelegen tussen Veurne en Diksmuide. Het gebied dankt zijn naam aan het polderdorpje Lampernisse. Natuur en Bos beheert er iets meer dan 110 hectare in samenwerking met lokale landbouwers.  Een bezoek aan de Komgronden van Lampernisse is een duik in het verleden: de inrichting van het landschap herinnert je steeds aan vroeger. De weidsheid en het uitgebreide netwerk van sloten en grachten is een verademing voor mens, dieren en planten.

Troeven
  • Zeldzame vogels
  • Weidsheid van het gebied
  • Unieke flora
  • Duik in het verleden

Zeldzame fauna en rijke flora

In de Komgronden van Lampernisse strijken veel vogels neer die je elders niet meer vaak ziet. Je vindt hier zowel de overwinteraars, zoals velduil, smient, blauwe kiekendief, goudplevier, watersnip en wulp, als talloze broedvogels zoals wilde eend, slobeend, zomertaling, scholekster, veldleeuwerik, boerenzwaluw, rietzanger, gele kwikstaart, kleine karekiet en rietgors. Kievit, grutto en tureluur zijn typische weidevogels. De talrijke slootjes rond de weiden met kamgras en veldgerst zorgen voor een grote rijkdom aan water- en oeverplanten, zoals gele lis, zwanebloem, grote waterweegbree en waterzuring. Uniek in de Komgronden van Lampernisse zijn moeraszoutgras, grote watereppe en de vrij zeldzame lidsteng.

Uniek polderlandschap

De Komgronden van Lampernisse vormen een uniek polderlandschap. De ondergrond bestaat vooral uit zeeklei. Onder de oppervlakkige kleilaag, aangevoerd door vroegere zeeën, ligt een dikke laag turf. De zee verdween en de bodem verzakte door uitdroging van de turf. De vroegere kreken waren echter gedeeltelijk met zand opgevuld en bleven op hun niveau. Zo ontstond een omkering van het reliëf: hogere kreekruggen naast de lager gelegen komgronden. Hoe lager, hoe natter en hoe meer graslanden. Op de wat hoger gelegen plateaus met een zandige ondergrond, bevindt zich van oudsher de meeste bewoning, wegen en akkers. Op de lagergelegen komgronden ligt het open weidelandschap. Een grillig slotenpatroon, vroeger de natuurlijke afsluiting voor vee, omringt de weiden.

Natuurbescherming

In 1993 klasseerde de Vlaamse overheid de Komgronden als landschap, waardoor de historische, landschappelijke en ecologische waarden van dit uniek poldergebied bescherming genoten. Er werden heel wat inrichtingsmaatregelen getroffen. Men legde onder andere oeverstroken aan en plantte hagen op de overgangen tussen de kreekruggronden en de komgronden. In een zone van 340 hectare rond de Kripshoek herstelden nieuw aangelegde stuwtjes en dammetjes de hogere slootpeilen in de winterperiode.

Historische hoeve

De oudste relicten van de Komgronden in Lampernisse vind je in de komgronden zelf. De site 'Leenhof ter Wissche' en de site 'Palinghoek' verwijzen naar historische hoeven die omringd waren door walgrachten. Het Leenhof Ter Wissche was in de 14de eeuw de belangrijkste omwalde hoeve van Lampernisse.

Komgronden van Lampernisse
Boerenzwaluw
Grutto
Lampernisse
Tureluur
Zwanenbloem
Lampernisse
Komgronden van Lampernisse
Boerenzwaluw
Grutto
Lampernisse
Tureluur
Zwanenbloem
Lampernisse

Actietips

21

Zannekinwandelroute

Een bewegwijzerde wandelroute van 6 km vertrekkend van het Kerkplein.

Bekijk de kaart

Boswachter

Dirk Raes
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ingang

Zannekinstraat, 8600 Lampernisse

Openbaar vervoer

De dichtsbijzijnde bushalte is "Lampernisse kerk". Stippel je route uit op www.delijn.be.