2 natuurinspecteurs

Omschrijving

Natuur en Bos zoekt 2 natuurinspecteurs (1 voor Oost- en 1 voor West-Vlaanderen)

1 DE VACATURE IN HET KORT

Heb je zin om de natuur te beschermen? Ben je iemand die niet bij de pakken blijft zitten en goed overweg kan met crisissituaties? Kan je nauw samenwerken met een hecht team en tegelijk voor lange periodes zelfstandig werken? Dan is dit de uitgelezen kans om jouw talenten te benutten want het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt een gemotiveerde natuurinspecteur.

2 FUNCTIECONTEXT

Bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in de toekomst.
Samen met partners zijn we, als vakmannen en -vrouwen van natuur, elke dag in de weer om de natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen.
Daarnaast beheert Natuur en Bos zo'n 80.000 hectare bossen, natuurgebieden en domeinen en zorgt daarmee voor beleefbare natuur in de buurt van iedereen.
Meer informatie over Natuur en Bos vind je op de website natuurenbos.be.

3 TAKENPAKKET

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE
Als natuurinspecteur functioneer je binnen de entiteit NISIP (Natuurinspectie, Schelde- en IHD-programma) bij de cel Natuurinspectie. Je bent verantwoordelijk voor het uitoefenen van controles op de naleving van de betreffende regelgeving in uitvoering van het handhavingsplan. Dit doe je door

 • inspecties in vorm van toezichtrondes te doen,
 • het geven van gepaste informatie,
 • het voeren van gerichte acties (registreren van opgemerkte zaken en het zoeken naar oplossingen),
 • en het opvolgen van meldingen.

In dit alles behoud je een juiste balans tussen people-planet-profit, zijnde de drie strategische doelen van de organisatie: natuurontwikkeling, natuurbeleving en natuurvalorisatie.

De kerntaken:

 • De handhaving verhogen en het voorkomen van overtredingen
 • Het voorbereiden, plannen en praktisch organiseren van de eigen werkzaamheden
 • Het uitvoeren van toezicht en opsporing in uitvoering van het handhavingsplan
 • Het samenvatten en vastleggen van bevindingen in documenten (PV, verslag van vaststelling, nota, bestuurlijke maatregel, enzovoort)
 • Het nagaan of gepast gevolg geven aan de vaststellingen
 • Het samenwerken en overleggen met diverse interne en externe collega’s om een uniforme en veilige aanpak van het controleproces te garanderen
 • Het actief opvolgen en toepassen van de nieuwe evoluties in het eigen vakgebied en werkterrein om de kwaliteit van het werk voortdurend te verbeteren

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN
Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan:

Resultaat Voorbeelden van activiteiten
Programmatische aanpak handhaving
Via het geven van gepaste informatie en gerichte acties mee vorm geven, dragen en uitvoeren van de interventiestrategie met als doel de efficiëntie en de effectiviteit van de handhaving te verhogen, met de nodige aandacht voor het voorkomen van overtredingen
 
 • Kennis nemen van de interventiestrategie en de daarin opgenomen prioriteiten.
 • Met collega’s uitwerken van gerichte acties die in de interventiestrategie opgenomen zijn
 • Met collega’s uitwerken van gepaste informatiepakketten en bijdragen tot informatiecampagnes, al dan niet in samenwerking met beleidscollega’s
 • Mee helpen actueel houden van de interventiestrategie door het overleg met doelgroepen of de overleg handhaving te volgen of er via een beurtrol aan deel te nemen
Voorbereiding
De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren met als doel de handhaving op terrein efficiënt te laten verlopen.
 • Inwinnen, verzamelen, verifiëren en verwerken van ontbrekende gegevens om het dossier volledig te maken
 • Studie van documenten, instructies, reglementeringen, veranderde wetgeving, voorgaande of gelijksoortige controles…
 • Opmaken van eigen weekplanning i.f.v. maandplanning en jaarplanning
 • Voorbereiden van prioritaire campagnes: / georganiseerde acties
 • Deelnemen aan de planningsvergaderingen van de maand- en jaarplanning
Uitvoering
In uitvoering van het handhavingsplan toezicht en opsporing uitvoeren met als doel de naleving van de geldende regelgeving na te gaan.

Toezicht: Het geheel van handelingen die erop gericht zijn zich ervan te vergewissen dat de wetten en decreten worden nageleefd. Toezicht is preventief van aard en gericht op het voorkomen of doen ophouden van delicten; er is geen vermoeden van een strafbaar feit.

Opsporing: Het geheel van handelingen die kaderen binnen de bevoegdheden die het wetboek van strafvordering en bijzondere wetten en decreten toekennen aan opsporingsambtenaren om misdrijven op te sporen met het oog op hun vervolging door de strafrechter. Opsporing is repressief van aard en gericht op het verzamelen van bewijzen bij vermoeden van een strafbaar feit.

 • Organiseren van en deelnemen aan (gecoördineerde) acties in het kader van de programmatische aanpak handhaving.
 • Uitvoeren van gerichte acties
 • Geven van gepaste informatie
 • Behandelen van klachten en meldingen in verband met het milieubeheerrecht, in het bijzonder de regelgeving betreffende natuur, bos, jacht, vogelbescherming en riviervisserij en zorgen voor de nodige afhandeling.
 • Uitvoeren van taken en opdrachten van de leidinggevende Natuurinspectie en in voorkomend geval van de gerechtelijke overheden in de hoedanigheid van zijn/haar bijzondere/politionele bevoegdheid.
 • Uitvoeren van toezicht en opsporingen in het buitengebied en toegewezen plaatsen.
 • Nemen van de nodige maatregelen om delicten te voorkomen (toezicht)
 • Nemen van de nodige maatregelen om delicten op te sporen in een toegewezen ambtsgebied (opsporen)
 • Controleren van herstelmaatregelen, zonodig worden de werken stilgelegd en worden voer- en werktuigen en overtuigingsstukken in beslag genomen
 • Leiden van onderzoeken in functie van de gemaakte afspraken
 • Uitvoeren van dienstprestaties in een flexibel werkingssysteem, met weekend- en nachtdiensten (conform de afspraken)
 • Telefonisch bereikbaar en beschikbaar zijn buiten de normale werkuren.
Rapportering
Samenvatten en vastleggen van de bevindingen in een document ( PV, verslag van vaststelling, nota, …) met als doel de bevoegde verantwoordelijken volgens de geldende richtlijnen te informeren en te adviseren om hen in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen of zelf de gepaste maatregelen te nemen indien men daar de bevoegdheid voor heeft.
 • Rapporteren over de uitvoering van acties
 • Geven van raadgevingen en aanmaningen
 • Opleggen van bestuurlijke maatregelen in overleg met de leidinggevende
 • Objectief en gestructureerd weergeven van vaststellingen ter plaatse gedaan in een PV of verslag van vaststelling
 • Verzamelen van bijkomende informatie nuttig voor de rapportering
 • Alle documenten van het dossier samenbrengen en klasseren
 • Verslag maken van oproepen, klachten …
 • Aanleggen, invullen en updaten van databanken (bv databanken PV, klachtendatabank), met de belangrijkste gegevens van controle
Opvolging
Nagaan of gepast gevolg gegeven werd aan de vaststellingen in het document (PV, verslag van vaststelling, nota, bestuurlijke maatregel , …) met als doel bij te dragen tot de naleving van reglementeringen, normen, …
 • Afspraken als gevolg van acties of informatiecampagnes opvolgen
 • Nagaan of geformuleerde aandachtspunten werden opgenomen (Vb: nagaan of de opgelegde herstelmaatregel wordt uitgevoerd)
 • Bijkomende voorwaarden opnieuw inspecteren
 • Uitvoeren van eventueel bijkomende onderzoeken en controles
 • Nakijken of er gevolg werd gegeven aan administratieve rechtshandeling/sanctie/opgelegde maatregel,…
 • Melders van belangrijke klachten informeren over resultaat van hun melding/klacht
 • …..

Informeren
Samenwerken en overleggen met diverse interne en externe collega’s met als doel een uniforme & veilige aanpak van het controleproces te garanderen.
 • Contacten onderhouden met lokale besturen, politie, belanghebbenden, administraties, het werkveld e.a. met het oog op informatie-uitwisseling
 • Uitbreiden en onderhouden van het lokale handhavingsnetwerk (gemeente, lokale politie, privé-wachters, ...). in zijn/haar toezichtsgebied
 • Verzorgen van continue informatie-inwinning en –uitwisseling met partners.
 • Overleggen over een éénvormige dossierafhandeling
 • Afspraken over vorm en inhoud van de verslaggeving maken
 • Streven naar uniformiteit van de aanpak
 • Mee voorbereiden van campagnes en./of georganiseerde acties
 • Deelnemen aan regelmatige interne werkvergaderingen
 • Tijdig doorgeven van relevante informatie aan collega’s
 • Intern bespreken van problemen en opportuniteiten (van het te controleren terrein ) om een zo goed mogelijke oplossing te vinden
 • Formuleren van voorstellen aan de leidinggevende natuurinspectie ter verbetering van de methodes of procedures van het milieubeheerrecht
 • Samenwerken (zowel individueel als in teamverband) met collega’s: boswachters, dossierbehandelaars AVES en anderen
Kennis mbt het vakgebied
Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein met als doel via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren.
Actief bijhouden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten te optimaliseren.
 • Kennis van het meerjarig milieuhandhavingsplan en het jaarlijks handhavingsplan
 • Instrumenten uit de programmatorische aanpak handhaving gebruiken en mee helpen ontwikkelen
 • Onderhouden van politionele vaardigheden, inclusief wapendracht, zodat de handhaving op een veilige en professionele manier gebeurt.
 • Zich op de hoogte houden en ontwikkelen van expertise op het vlak van wetgeving, op technisch vlak en in de praktijk (bv: heeft de manier waarop het PV werd opgemaakt een invloed op de beslissing van de rechter- zijn er aandachtspunten om het PV naar de toekomst anders op te maken)
 • Goede kennis van bos, natuur en openbaar groen bijhouden
 • Bijhouden van documentatie en ervaring en uitwisselen ervan met collega’s


4 PROFIEL

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden

 • 1) Je hebt een diploma secundair onderwijs

  Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

  Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

 • 2) Je bent in het bezit van het certificaat Natuurmanagement of Bosbouwbekwaamheid
 • 3) Je bent in het bezit van het rijbewijs B
 • 4) Je voldoet aan de voorwaarden om een wapen te dragen en bent daartoe bereid, alsook bereid om deel te nemen aan de psychologische test om wapens te mogen dragen
 • 5) Je woont op een redelijke afstand van je inspectiegebied.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

 • Je bent contractueel tewerkgesteld binnen de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.
 • Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Elsie Gilis, elsie.gilis@vlaanderen.be, 0492/15.07.72).

4.2 COMPETENTIES
4.2.1 Technische competenties

 • Professionele kennis van het milieubeheerrecht (regelgeving inzake bossen, natuur, jacht, riviervisserij, plus andere regelgeving vermeld in art. 25), milieuhandhavingsbesluit en van de milieuhandhavingsregelgeving
 • Voldoen aan de voorwaarden om een wapen te dragen, daartoe bereid zijn en geslaagd zijn in een psychologische test om wapens te mogen dragen
 • Politionele vaardigheden: opstellen van een proces-verbaal, conflicthantering
 • Administratief-organisatorische vaardigheden
 • Basiskennis courante kantoorsoftware

4.2.2 Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 1)
 • Assertiviteit: Je komt voor je mening of belang op met respect voor anderen, zelfs als de omgeving druk uitoefent om dat niet te doen (niveau 3)
 • Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1)
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1)
 • Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1)
 • Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten (niveau 1)

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kun je op de volgende website vinden: https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid.

4.2.3 Bijkomende voorwaarden en verwachtingen

 • Goede fysieke conditie


4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
 • 2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • 3. Je bent medisch geschikt voor deze functie
 • 4. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

5 AANBOD

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van Technicus (rang C12). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

6 SELECTIEPROCEDURE

6.1. MODULE 1: eerste screening
6.1.1. CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden
Aan de hand van jouw CV en motivatiebrief gaan we na of je al dan niet aan de formele deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure.
De cv-screening vindt plaats op 4 november 2019 (datum onder voorbehoud)

6.1.2. Voorselectie op basis van telefonische screening
Deze voorselectie vindt enkel plaats indien er meer dan 8 kandidaten voldoen aan de formele deelnemingsvoorwaarden.
Door middel van een telefonische screening beoordeelt een selectieverantwoordelijke je kandidatuur op volgende criteria:

 • eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen
 • relevantie van je ervaring

Je wordt door een selectieverantwoordelijke opgebeld in de week van 4 november 2019. Het telefoongesprek gebeurt in het Nederlands.
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 50% behaalt op het geheel van de riteria én wie behoort tot de 8 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. hoogst scorende kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende module.

6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties
Door middel van een interview, psychotechnische testen en een persoonlijkheidsvragenlijstworden volgende competenties bevraagd:

 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Assertiviteit
 • Samenwerken
 • Analyseren
 • Klantgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid

De selectieverantwoordelijke neemt deze screening af.
Deze module is eliminerend. Je kandidatuur krijgt een beoordeling ‘gunstig’ of ‘ongunstig’ op basis van het verkregen totaalbeeld. Enkel wie een gunstige beoordeling krijgt, gaat door naar de volgende module.
Deze module vindt plaats in Brussel op 14 november 2019 (datum onder voorbehoud).

6.3. MODULE 3: functiespecifieke screening
Op basis van een jurygesprek met case beoordelen afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een selectieverantwoordelijke volgende criteria:

 • Je motivatie
 • Je visie op en inzicht in de functie
 • Je technische competenties
 • Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie

Deze module is eliminerend en vindt plaats in Brussel op 21 november 2019 (datum onder voorbehoud).
Op basis van het verkregen totaalbeeld word je ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’ bevonden voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking komt voor een concrete vacature.
Wie geschikt wordt bevonden, wordt (gerangschikt in volgorde van geschiktheid en) opgenomen in een wervingsreserve.

De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.

6.4. NIET NODELOOS HERTESTEN
Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder afgelegde testen.

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 3 november 2019
Je stuurt je CV en motivatiebrief samen met een kopie van je diploma:

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als:

 • je een CV en motivatiebrief stuurt
 • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt
 • je je kandidatuur uiterlijk op 3 november 2019 naar ons stuurt (de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).

8 VRAGEN

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact opnemen met:

Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op www.werkenvoorvlaanderen.be

9 FEEDBACK

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 2 december 2019
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen. Je kunt daarvoor een mail sturen naar sollicitatiesANB@vlaanderen.be met vermelding van de vacaturetitel.

10 RESERVE EN GELDIGHEID

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve aangelegd die bestaat uit de lijst van geschikten met rangschikking. De hoogst gerangschikte kandidaat krijgt als eerste de kans om in te gaan op concrete vacatures die zullen worden aangeboden.
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van de selectieprocedure. De afdeling kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te komen als natuurinspecteur. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van deze reserve te verlengen.
Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, verlies je je plaats in de reserve.
Het is evident dat je eenmaal in dienst in de functie niet langer tot de reserve behoort.

Diploma

Secundair onderwijs

Afdeling