dinsdag, 19 maart 2024

Blue Deal werken in Muizenput, de Ronde Put en Kommiezenheide geven Europese topnatuur extra boost

De Blue Deal werken in Muizenput, Ronde Put en Kommiezenheide zijn gestart. In Muizenput wil het Agentschap voor Natuur en Bos op een oppervlakte van 5 hectare het oorspronkelijk reliëf herstellen. Zo kunnen de gebieden overvloedige neerslag opvangen en periodes van droogte overbruggen en geven de werken ook een boost aan de biodiversiteit. Na de inrichtingswerken volgt een maaibeheer zodat het geheel kan ontwikkelen naar een mozaïek van overgangsveen, venige heide en kleine zeggenvegetaties.

Europese topnatuur krijgt extra boost

Muizenput en Kommiezenheide bevinden zich naast het natuurgebied de Ronde Put en in de nabijheid van de norbertijnenabdij van Postel. Sinds 2018 is het Agentschap voor Natuur en Bos eigenaar van het gebied, dat deels toegankelijk is gemaakt voor wandelaars. De volgende jaren zal Natuur en Bos de wandelmogelijkheden nog uitbreiden.

Het hele gebied maakt deel uit van een speciale Europese beschermingszone, waarin doelstellingen gelden voor het behoud van specifieke plant- en diersoorten. Het Agentschap voor Natuur en Bos blijft zich inzetten om de natuur hier te versterken en de biodiversiteit nog te vergroten. 

Herstel van natte natuur

De werken maken deel uit van het Blue Deal-programma, dat streeft naar het herstel van natte natuur. Deze gebieden staan bekend om hun sponswerking en fungeren als belangrijke opslagplaatsen voor koolstof, wat bijdraagt aan het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering.

De Blue Deal werken beginnen aan de Muizenput, waar in de jaren 1970 private viskweekvijvers werden aangelegd en gevoed met kanaalwater. Met deze werken wil het Agentschap voor Natuur en Bos op een oppervlakte van 5 hectare het oorspronkelijk reliëf herstellen zodat een deel van het oorspronkelijk doorstroomveen hersteld wordt. “Mol-Postel heeft met de Muizenput, Ronde Put en Kommiezenheide, prachtige natuurgebieden. Met deze Blue Deal werken wordt de Muizenput weer helemaal opgewaardeerd. In de jaren 70’ werden er aan de Muizenput viskweekvijvers aangelegd. Die werden gevoed door kanaalwater. Nu graven we de dijken af, die worden terug in de vijvers geduwd, en stoppen we de aanvoer van kanaalwater. Op die manier kan het regenwater effectief bufferen. Zowel droogte als overstromingen worden daarmee tegengegaan.” zegt Vlaams minister van Omgeving.

In de jaren ’70 van vorige eeuw werd in de dijken rond de viskweekvijvers plaatselijk betonpuin, steenpuin en asbest ingebracht. Deze materialen zullen onder toezicht verwijderd worden. Voor de effectieve grondwerken worden de vijvers leeggepompt zodat aanwezige vissen naar een geschikte locatie kunnen worden overgebracht. Na de inrichtingswerken volgt een maaibeheer zodat het geheel kan evolueren naar een mozaïek van overgangsveen, venige heide en kleine zeggenvegetaties. Een kleinere vijver die gedempt wordt, zal spontaan verbossen. 

Naast het herstel van Muizenput zorgen de werken voor het herstel van grondwaterafhankelijke leefgebieden in de aangrenzende natuurgebieden Kommiezenheide en Ronde Put. Daarnaast profiteren soorten zoals bruine kikker, poelkikker, heikikker, vinpootsalamander, blauwborst, roodborsttappuit, van de werken. 
De werken lopen van maart tot en met december 2025. Tijdens de werkzaamheden blijft het gebied toegankelijk voor wandelaars op de bestaande wandelpaden.

Meer informatie:

Contacts

Werner De Kinderen

Boswachter - Agentschap voor Natuur en Bos

An Wouters

Communicatieverantwoordelijke - Agentschap voor Natuur en Bos