maandag, 29 november 2021

Definitieve goedkeuring bijsturing steunregeling voor wolfwerende maatregelen

De Vlaamse Regering heeft tijdens de ministerraad van afgelopen vrijdag 26 november de reeds aangekondigde steunwijzigingen goedgekeurd voor niet-professionele veehouders die wolfwerende maatregelen nemen. De nieuwe regeling moet hen meer stimuleren en overtuigen hun terreinen veilig af te bakenen zodat een poging tot aanval door een wolf in de kiem kan worden gesmoord. Financiële steun kan aangevraagd worden via Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. De nieuwe regeling gaat officieel in na publicatie in het Belgisch Staatsblad, over enkele weken. Om zo snel mogelijk ook een verhoogde preventiegraad op het terrein te bekomen, wordt voorgesteld om de betoelaging retro-actief mogelijk te maken met ingang van 16 juli 2021, de datum van de eerste principiële goedkeuring.

Sinds 2019 is er subsidieregeling voor wie wolfwerende maatregelen neemt. Subsidies zijn er voor zowel professionele als niet-professionele veehouders. De regeling voor niet-professionele veehouders wordt opgevolgd door Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en werd nu bijgestuurd. Niet langer enkel de grondeigenaar kan subsidies aanvragen, ook onder ander de huurder, pachter of een vereniging kan dat nu. Professionelen kunnen terecht bij het Departement Landbouw en Visserij en vallen niet onder de nieuwe regeling.

Eén van de belangrijkste aanpassingen in de nieuwe regeling voor niet-professionele veehouders is het subsidiebedrag. Tot nu kreeg een veehouder 80% van de kosten terugbetaald. Dat wordt nu opgetrokken tot 90%. De maximale subsidie bedraagt doorgaans €4,8 per meter. Nieuw is een toegevoegde onderhoudsvergoeding ter waarde van €4,5 per lopende meter. Daarmee speelt de Vlaamse Overheid in op een prangende vraag van veehouders.

Technisch komt de nieuwe regeling met een uitbreiding, in die zin dat vanaf nu niet enkel elektrische aanpassingen aan de omheining gesubsidieerd worden, maar ook niet-elektrische. Een concreet voorbeeld hiervan is een wapeningsnet dat ondergraving door de wolf moet verhinderen.

Naast het subsidiebedrag en de technische uitbreiding is er ook een belangrijke aanpassing met betrekking tot de verschillende types vee goedgekeurd. Daar waar in de vorige regeling enkel een subsidie kon verkregen worden voor het beschermen van geiten en schapen, is dat nu ook mogelijk voor hertachtigen, kameelachtigen, ezels en pony’s. Voor verzwakte runderen binnen het risicogebied kan de veehouder 400m wolfwerend raster verkrijgen. Dit risicogebied wordt opgemaakt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en driemaandelijks geactualiseerd op basis van de beschikbare, wetenschappelijke kennis over de verspreiding van wolven in Vlaanderen.

In het geval er ten gevolge van een wolvenaanval op paarden of runderen een potentiële probleemsituatie ontstaat voor grootvee, kan Natuur een Bos een schutkring afbakenen waarbinnen subsidies voor paarden en runderen mogelijk zijn. Deze schutkring geldt voor 6 maanden en is verlengbaar, indien noodzakelijk.

Alvorens materialen aan te kopen en een subsidie aan te vragen, kan een veehouder gratis beroep doen op de deskundige hulp van het Wolf Fencing Team. Naast het geven van technisch advies, bieden zij ook ondersteuning aan voor de plaatsing met behulp van vrijwilligers. Meer informatie hierover is te vinden op www.wolffencing.be.

Contacts

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Natuur en Bos