dinsdag, 12 maart 2024

Natuurherstel in de Binnenduinen van Knokke

Ontwikkeling van duingrasland en boomkikkerbiotoop

Binnenkort start het Agentschap voor Natuur en Bos, in samenwerking met een private partner met natuurherstel in de Binnenduinen van Knokke. De werken worden uitgevoerd op twee percelen tussen de Hazegrasstraat en het Jagerspad. Met de inrichtingswerken zullen we de duingraslanden opnieuw herstellen. Door het graven van poelen en aanplanten van struiken zorgen we voor een geschikt biotoop voor de zeldzame boomkikker.

Grachten en poelen

De bestaande gracht wordt uitgediept en voorzien van zachter hellende oevers. Er wordt een nieuwe poel gegraven. Extra poelen en plassen zorgen voor uitbreidingsmogelijkheden van onder andere de boomkikker en kamsalamander, doelsoorten van de Europese habitatrichtlijn. Ook libellen en waterjuffers zullen profiteren van de poelen. De uitgegraven grond voor de poel en de gracht worden verwerkt op het perceel zelf. 

Struiken

Na de creatie van een duinreliëf worden er struiken aangeplant, aansluitend bij bestaande bomen en struiken en bestaande uit streekeigen soorten, zoals duindoorn, eenstijlige meidoorn, boswilg en wilde rozen (hondsroos, viltroos….) die geoogst werden in natuurgebied De Zwinduinen en opgekweekt worden voor aanplantingen in de Binnenduinen. Deze zorgen voor een geschikt landbiotoop voor onder meer boomkikker.

Herstel duingraslanden en kamgraslanden

Om de graslanden waardevoller te maken worden ruderale plekken met steenpuin afgegraven en oude afsluitingen verwijderd. Nadien krijgen de percelen een natuurbeheer waarbij sommige ruigere delen twee maal per jaar gemaaid worden met afvoer van het maaisel. Een ander deel zal worden begraasd door runderen of paarden. Hiervoor wordt een nieuwe weideafsluiting geplaatst.

Verhoging natuurwaarden

Met de inrichting hoopt Natuur en Bos de natuurwaarden opnieuw te versterken. De werken zorgen voor de realisatie van de natuurdoelen zoals die zijn opgenomen in de zogenaamde instandhoudingsdoelstellingen, het landinrichtingsplan Hazegraspolderdijk en Cantelmolinie en de goedgekeurde gebiedsvisie en beheerplan voor de Binnenduinen van Knokke. De werken worden uitgevoerd buiten het broedseizoen om verstoring te beperken.

Contacts

Hannah Van Nieuwenhuyse

Projectleider Agentschap voor Natuur en Bos