maandag, 26 september 2022

Natuurherstel in de Sint-Laureinsduinen van Westende

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos worden in de Sint-Laureinsduinen in Westende de open duinbiotopen opnieuw hersteld. Na de werken worden begrazingsrasters geplaatst en zullen pony’s zorgen dat de duinen niet opnieuw dichtgroeien met struiken. In de laagste zones worden duinpannen en poelen uitgegraven. Bezoekers kunnen genieten van de Sint-Laureinsduinen vanaf de verschillende wandelpaden of het mountainbikepad aan de rand van de begrazingszone.

Herstel open duinen

De Sint-Laureinsduinen, eigendom van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en beheerd door Natuur en Bos, zijn iets meer dan 45 hectare groot en liggen tussen het centrum van Westende-Bad en het militair domein Kwartier Lombardsijde.

Met de inrichtingswerken worden de open duinbiotopen opnieuw hersteld, zoals voorzien in het beheerplan. Daarvoor wordt een deel van de bomen en struiken verwijderd. Om de kieming van kruiden mogelijk te maken, worden de strooisellagen afgegraven. Na die werken worden begrazingsrasters geplaatst zodat pony’s de duinen kunnen begrazen. In het open duinlandschap zijn de graspieper en de zeldzame kuifleeuwerik de meest typische broedvogels.

Waardevolle poelen

In de laagste zones worden duinpannen en poelen uitgegraven. In de duinpannen groeien zeldzame soorten als parnassia en moeraswespenorchis. Extra poelen zorgen voor uitbreidingsmogelijkheden van onder andere de rugstreeppad, een bedreigde amfibiesoort en doelsoort van de Europese habitatrichtlijn. Ook libellen en waterjuffers zullen profiteren van de poelen.

Meer natuurbeleving

Er worden enkele wandeldoorsteken voorzien en een mountainbikepad aan de rand van de nieuwe begrazingszone, zodat de bezoeker kan genieten van de Sint-Laureinsduinen.

Natuurherstelproject LIFE+ FLANDRE (Flemish And North French Dunes Restoration)

Voor de duingebieden tussen Duinkerke en Westende is tussen 2013 en 2020 een project uitgevoerd met medefinanciering door de Europese Unie, het LIFE-project FLANDRE. Partners uit Frankrijk en België werkten samen om de natuurwaarden in de duinen te consolideren en te verbeteren. De huidige ingrepen passen in de uitvoering van het beheerplan dat is opgemaakt in het kader van dit LIFE-project FLANDRE. Op die manier hoopt Natuur en Bos de natuurwaarden en de natuurbeleving opnieuw te versterken.

Kuifleeuwerik - © Jeroen Bot
Vochtige duinpanne - © Marc Leten
Shetlandpony's - © Vilda

Contacts

Agentschap voor Natuur en Bos - Regio Kust-Westhoek