vrijdag, 27 januari 2023

Nieuw uitkijkplatform en vernieuwd natuurreservaat ingehuldigd in Nieuwpoortse Simliduinen

Het Agentschap voor Natuur en Bos en Stad Nieuwpoort pakken uit met een vernieuwd natuurgebied van dertig hectare en nieuwe recreatieve voorzieningen in de Simliduinen. Kers op de taart is een houten uitkijkplatform dat een mooi uitzicht op het duingebied biedt. Kostprijs van de inrichtingswerken is 330.000 euro.

Na de aankoop van meer dan tien hectare in het noordelijk deel van de Simliduinen in 2017 en 2020 heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een beheersplan opgemaakt om een aaneengesloten natuurreservaat uit te bouwen van meer dan dertig hectare. Na enkele harde ingrepen is Natuur en Bos er nu in geslaagd om de open duinbiotopen terug in ere te herstellen. Hierdoor kan Nieuwpoort opnieuw uitpakken met Europese topnatuur in eigen stad.

Nadruk op natuurherstel

De werken omvatten het opbreken van verloederde tennisterreinen en een minigolf, het plaatsen van rasters en het verwijderen van invasieve exoten. Daarnaast zijn dichtgegroeide duinen op cruciale plaatsen opengemaakt en zijn er duinpannes uitgegraven. Deze poelen zijn belangrijk voor de lokale fauna zoals libellen, waterjuffers en de Europese rugstreeppad. Ze worden afgewisseld met droge duinen met een pallet aan kruiden, grassen, mossen en stuifplekken. Samen met de ruigtekruiden en duindoornstruweel kan er een gevarieerde duinnatuur ontwikkelen met zeldzame habitats voor waardevolle soorten.

Nieuw uitkijkplatform en mooie wandelpaden

Verder zijn er wandel- en beheerpaden aangelegd en wandellussen vrijgemaakt waardoor natuurliefhebbers op ontdekking kunnen gaan in het natuurgebied. Nieuwe onthaalborden verwelkomen de bezoekers die kunnen uitrusten en genieten van het mooie uitzicht op de Simliduinen vanaf het uitkijkplatform. Voor Geert Vanden Broucke, burgemeester van Nieuwpoort, is de metamorfose van de Simliduinen een succes: 

"De Simliduinen vormen een uniek stukje natuur te midden van onze bruisende badplaats. Met de herstelingrepen en nieuwe infrastructuur zorgen we voor een betere ontsluiting van dit waardevolle duinengebied. Nieuwpoort krijgt er zo een prachtige parel bij waar wandelaars en natuurliefhebbers zich ongetwijfeld zullen thuis voelen."

Voortaan zal de arbeidersploeg van Natuur en Bos instaan voor het natuurbeheer van de Simliduinen. Hierbij krijgen ze hulp van pony’s die een deel van het natuurgebied zullen begrazen zodat de waardevolle duingraslanden en vochtige duinpannen niet overwoekeren. 

Bewogen geschiedenis

De Simliduinen in Nieuwpoort-Bad hebben een bewogen geschiedenis achter de rug. Tot halfweg de 20e eeuw bestond dit duingebied nog uit een heel open landschap met hoofdzakelijk onbegroeide en stuivende zandduinen die in verbinding stonden met het duinengebied Ter Yde in Oostduinkerke. Tijdens de ontwikkeling van Nieuwpoort-Bad werden de duinen vanaf 1864 geleidelijk aan bebouwd. De ontwikkeling van de Simliwijk en andere voorzieningen zorgden voor een verdere inkrimping van het Nieuwpoortse duinenareaal. Een blok van ruim 30 hectare bleef vrij van bebouwing en kreeg bij de opmaak van de gewestplannen in 1976 ‘natuurgebied’ als bestemming.

Net zoals bij veel andere duinen aan onze kust werd de natuurlijke dynamiek van de Simliduinen sterk afgeremd door de ruimtelijke versnippering door bebouwing en wegen. De impact van de wind op de duinen verminderde snel. De traditionele begrazing in de duinen verdween en de Simliduinen groeiden dicht met zogenaamde struwelen of struikgewas van duindoorn, sleedoorn en bosrank. In het zuidelijk deel namen esdoorns en populieren de overhand.

Sinds de eerste aankopen, vanaf 2000, deed Natuur en Bos heel wat inspanningen om een verdere achteruitgang van de waardevolle duinhabitats tegen te gaan.

 

Natuurherstelproject LIFE+ FLANDRE (Flemish And North French Dunes Restoration)

Voor de duingebieden tussen Duinkerke en Westende is tussen 2013 en 2020 een project uitgevoerd met medefinanciering door de Europese Unie, het LIFE-project FLANDRE. Partners uit Frankrijk en België werkten samen om de natuurwaarden in de duinen te consolideren en te verbeteren. In het kader van dat LIFE-project FLANDRE heeft Natuur en Bos een tiental hectare van de ruim 30 hectare grote Simliduinen aangekocht, de resterende open plekken jaarlijks gemaaid en een beheerplan laten uitwerken. Het beheerplan is bij het ministerieel besluit van 23 april 2019 goedgekeurd. De Simliduinen kregen daardoor het juridische statuut van natuurreservaat. De huidige ingrepen passen in de uitvoering van dat beheerplan. Op die manier hoopt Natuur en Bos de natuurwaarden en de natuurbeleving opnieuw te versterken. 

Interreg VEDETTE

Het uitkijkplatform en de informatieborden die aan de ingangen van de Simliduinen geplaatst worden, passen in het Vlaams-Franse Interreg-project VEDETTE (Voor Een Duurzaam Eco-Toeristisch TErritorium). Dat project is erop gericht de biodiversiteit en beleving van de duinen en polders tussen Duinkerke en Westende op te waarderen, met steun van Europa. Eerder werden in het kader van dat project in het noordelijke deel van de Simliduinen sportvelden uitgebroken en een vochtige duinpanne hersteld. Aan de zuidelijke en westelijke kant is in 2020 nog een mountainbikepad aangelegd in samenwerking met de stad Nieuwpoort.

© Stad Nieuwpoort
© Stad Nieuwpoort
© Stad Nieuwpoort
© Stad Nieuwpoort
© Stad Nieuwpoort
© Regine Vanallemeersch

Contacts

Evy Dewulf

Regiobeheerder