donderdag, 11 april 2024

Ook subsidies voor wolfwerende omheiningen voor paarden- en rundveehouders in Antwerpse Noorderkempen

De Vlaamse minister van Omgeving kondigde afgelopen week de verlenging van de schutkring in Limburg aan en stelde een nieuwe schutkring in de Noorderkempen in (zie kaart). Dankzij deze beslissing kunnen ook niet-professionele paard- en rundveehouders subsidies ontvangen van het Agentschap voor Natuur en Bos voor wolfwerende maatregelen. De schutkringen vallen samen met de nog steeds geldende risicozone’s, waarbinnen subsidie voor bescherming van kleinvee en pony’s aangevraagd kan worden. Deze zones zijn afgebakend in en rond de territoria van de gevestigde wolven in Vlaanderen.

Wolfwerende maatregelen voor bescherming van vee

De Vlaamse overheid voorziet subsidies voor particuliere veehouders die maatregelen nemen om kleinvee en pony's tegen de wolf te beschermen. Het gaat om preventieve maatregelen om bestaande omheiningen wolfwerend te maken. Deze middelen zijn enkel voorzien in die gemeenten waar de kans groot is dat een of meerdere wolven actief kunnen zijn, het zogenaamde risicogebied of de risicozone. Dit risicogebied is afgebakend door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en kan driemaandelijks geactualiseerd worden op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis over de verspreiding van wolven in Vlaanderen.

Professionele rundvee- en paardenhouders binnen de risicozone kunnen sinds medio 2021 ook beroep doen op een tegemoetkoming voor wolfwerende omheiningen via de niet-productieve investeringssteun in kader van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), dat gecoördineerd wordt door het Agentschap voor Landbouw en Zeevisserij. Niet-professionele rundvee- en paardenhouders binnen de risicozone kunnen eveneens subsidies aanvragen, zij het dan bij het Agentschap voor Natuur en Bos, maar enkel binnen een specifiek gebied. De zogenaamde schutkring, die door Natuur en Bos afgebakend wordt. In Limburg bestond er al een schutkring. Deze werd nu verlengd. Bijkomend werd er een schutkring ingesteld voor de risicozone in het de Antwerpse Noorderkempen. Deze schutkringen gelden voor een periode van 6 maanden (momenteel tot 31 augustus 2024) en zijn, indien noodzakelijk, verlengbaar. Instelling of verlenging van de schutkring gebeurt op basis van advies van het INBO.

De Vlaamse minister van Omgeving benadrukt het belang van deze beslissing: “Het instellen en uitbreiden van schutkringen getuigt van ons voortdurende engagement om de belangen van zowel de natuur- als landbouwsector te vrijwaren. Het is onze verantwoordelijkheid om een evenwicht te vinden tussen het behoud van de inheemse fauna en het beschermen van andere dieren."

Ondersteuning voor alle veehouders

Dankzij deze maatregel kunnen dus ook niet-professionele paarden- en rundveehouders binnen de schutkringen rekenen op steun voor het beschermen van hun vee tegen mogelijke wolvenaanvallen. De maatregelen zijn bedoeld om samenleven tussen mens en wolf te bevorderen, met respect voor zowel landbouw als natuurbehoud.

Contacts

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Agentschap voor Natuur en Bos