De gebied bestaat uit een reeks deelgebieden: 't Pompje, het Hagebos, de Schorreweide, Paddegat, de Poldergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem, de Put van Vlissegem, de Schobbejak, de Weiden Noordede, de Meetkerkse Moeren en Kwetshage. Het Agentschap voor Natuur en Bos beheert in totaal een kleine 500 hectare in de Blankenbergse Polder Zuid.

Troeven
  • Unieke poldergraslanden
  • Zeldzame plantensoorten
  • Speciale vogelsoorten
  • Vogelkijkhut aan de Put van Vlissegem

Het Hagebos is een klein bosje van iets meer dan zes hectare in Zuienkerke. Speenkruid en maarts viooltje geven kleur aan dit essenhakhoutbosje.

Kwetshage is een natuurgebied van ongeveer 70 hectare net ten zuiden van het kanaal Brugge-Oostende in Varsenare (Jabbeke). In de mooie poldergraslanden komt waterkruiskruid voor en de rietzanger is een frequente broedvogel. In 2013 werd in het kader van de natuurcompensaties voor de aanleg van de A11 de ongebruikte snelwegbrug in Kwetshage afgebroken en er volgden bijkomende inrichtingsmaatregelen zodat ongeveer 4 hectare rietmoeras zich kon ontwikkelen. Andere inrichtingswerken passen in de natuurcompensaties van de achterhaven van Zeebrugge met focus op de creatie van bijkomend moeras en poldergrasland. De gronden daarvoor worden op vrijwillige basis aangekocht of uitgeruild.

Het Paddegat is een poldergebied tussen het kanaal Brugge-Oostende en de spoorlijn in Varsenare (Jabbeke). Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een tiental hectare in beheer. Vanaf het kanaal kun je genieten van de steltlopers. Het Paddegat is belangrijk als foerageergebied voor eenden, steltlopers en reigerachtigen. Langs de spoorlijn Brugge-Oostende broedt Cetti's zanger, blauwborst grote aantallen rietzanger en recent ook ijsvogel.

De poldergraslanden tussen Klemskerke en Vlissegem zijn een waardevol vogelgebied met kamgrasland, afgewisseld door uitgeveende natte graslanden met zilte soorten bij de sloten en een sterk microreliëf bij de bunkerweiden. Met de ruilverkaveling werden graslanden in akkers omgezet. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft, verspreid in dit gebied, een 68-tal hectare in beheer. Je kunt er genieten van grote aantallen grutto's, slobeenden, bergeenden en overwinterende ganzen.

De Put van Vlissegem is een belangrijke zilte plas, midden in de polders ten noordoosten van Vlissegem-dorp. In het achterste stuk is een kleine moeraszone met bijbehorend eiland gecreëerd om de broed- en foerageermogelijkheden voor de vogels te verhogen. Het is belangrijk voor dodaars en overwinterende eenden zoals smient en slobeend. Vooral bij strenge vorst blijft de put open en komen grote aantallen smienten en ganzen uit de omliggende bevroren polders zich wassen en drinken. Bergeend en kuifeend broeden hier ook. Vanuit de vogelkijkhut is het genieten van deze vogelpracht!

De Schobbejak is een natuurgebiedje dat net ten noorden ligt van het Kanaal Brugge-Oostende in Stalhille (Jabbeke). Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft er sinds de ruilverkaveling een twintigtal hectare in beheer. In de winter kun je er genieten van de ganzen. Ook eenden en steltlopers foerageren er regelmatig. In de struiken broedt Cetti's zanger en in de graslanden vind je grutto.

't Pompje is een voormalige kleiontginningssite van zo'n 100 ha in Ettelgem (Oudenburg). Het is een militair gebied met een zendstation dat in het Vogelrichtlijngebied Poldercomplex ligt. Sinds 2001 verzorgt het Agentschap voor Natuur en Bos het terreinbeheer van 't Pompje. Het gebied wordt gekenmerkt door laaggelegen graslanden met een grondwaterafhankelijke vegetatie. Door het zilte karakter van het grondwater vinden we hier zouttolerante planten zoals zilte rus, stomp kweldergras, melkkruid en zeeaster. Door de natuurinrichtingswerken is een grote variatie aan biotopen ontstaan. Bergeend, blauwborst en rietzanger broeden in het gebied. De vernatting en de grondwerken hadden onmiddellijk een positief effect op de weidevogels. Van de kluut, één van de doelsoorten voor de natuurcompensaties, werden in 2012 al 27 broedkoppels geteld, tegenover 10 broedkoppels in 2008. Ook tureluur, slobeend en zomertaling hebben geprofiteerd van de natuurontwikkeling en zijn sterk in aantal toegenomen.

De Schorreweide is een twaalftal hectaren groot, maar beschikt over de waardevolste poldergraslanden van de omgeving. Het noordelijk deel is militair domein, maar beide graslanden worden beheerd door Natuur en Bos. De Schorreweide, met alle overgangen van zout naar zoet, is een paradijs voor steltlopers zoals grutto, kemphaan en tureluur.

De Weiden Noordede zijn een poldergebied dat deels in Vlissegem (De Haan) en Stalhille (Jabbeke) ligt. Natuur en Bos heeft maar iets meer dan acht hectare van het gebied in beheer. Je kunt er genieten van steltlopers zoals tureluur en grutto.

Je kunt naar hartenlust fietsen en wandelen in deze polders, maar de percelen zelf zijn niet toegankelijk!

Schobbejak
Grutto
Schorreweide
Vogels kijken
Argusvlinder
Boerenwormkruidaspect
Meetkerkse Moeren
geoorde fuut
Meetkerkse Moeren
't Pompje
steltkluut
Schobbejak
Grutto
Schorreweide
Vogels kijken
Argusvlinder
Boerenwormkruidaspect
Meetkerkse Moeren
geoorde fuut
Meetkerkse Moeren
't Pompje
steltkluut

Actietips

22

Breduiniafietsroute

De route van 45 km leidt je langs de stemmige dorpjes en plattelandswegen doorheen het polderlandschap tussen Bredene en Brugge.

49

Vogelkijkhut

Vogelliefhebbers kunnen genieten van de vogels op de put van Vlissegem vanuit een mooie kijkhut.

Bekijk de kaart

Voorzieningen

Boswachter

Guy Vileyn
Neem contact op >

Hoe geraak je er?

Ligging en bereikbaarheid

De Blankenbergse Polder Zuid bestaat uit 9 deelgebiedjes vespreid over 6 gemeentes.

Ingang

Dorpweg, 8377 Meetkerke

De gebieden zijn slecht bereikbaar met het openbaar vervoer.