Programma

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Programma

De bedoeling van dit LIFE+ project is het herstel van de huidige Zwinvlakte, die door het Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse overheid in 2006 aangekocht werd.

Dit project staat los van de ontpoldering van de Willem-Leopoldpolder of de voorziene werkzaamheden (bouw van een nieuw bezoekerscentrum) in het natuurcentrum Zwin.

Met dit ambitieuze project willen het ANB en de provincie Zeeland de natuur in de Zwinvlakte een tweede adem geven. Provincie Zeeland is partner van dit project, gezien het Zwin een grensoverschrijdend gebied is en de geul voor het grootste deel op Nederlands grondgebied ligt.

Beide partners streven ernaar om de situatie uit de jaren ’80 terug te herstellen, met de vele broedvogels en biodiverse slikken en schorren.

2011

In het najaar 2011 gaat de eerste schop in de grond, dan worden een zestal zoetwaterpoelen gegraven voor de Rugstreeppad (een Europees beschermde soort die jammer genoeg verdwenen is in de Zwinstreek).

De studie om de vogeleilanden te herstellen gaat hoogstwaarschijnlijk in september van start. Hierbij wordt vooral veel aandacht besteed om de vogeleilanden duurzaam in stand te houden en grondpredatorvrij te houden.

Ook een infoavond staat dit najaar op het programma. Deze zal doorgaan in oktober in het CC Scharpoord. Iedereen is alvast van harte welkom!

Een filmploeg zou nog eind dit jaar van start gaan om de voortgang van het project in beeld te brengen. Door het uitzenden van een drietal reportages op de regionale televisiezender hoopt het ANB op begrip van iedereen voor het natuurherstel in de Zwinvlakte.

2012–2013

In het najaar 2012 zullen graafmachines van start gaan om, op basis van de uitgevoerde studie, de vogeleilanden te herstellen en de omliggende waterplassen uit te diepen en te verbreden. Ook worden grote stukken afgeplagd (= verwijderen van de bovenste voedselrijke laag) om de schorren en slikken te verjongen. Bestaande geulen worden gedempt om voldoende water rond de vogeleilanden te behouden als het eb is. Aan de hand van een stuw zal het waterpeil rond de vogeleilanden beheerd worden.

2013-2014 

Grote begrazingsblokken worden aangelegd. Er komt één groot begrazingsblok in het oosten van het Zwin waarin koeien in de toekomst zullen moeten zorgen voor het natuurbeheer. De dijk in het westen zal begraasd worden door schapen, wat vroeger ook al het geval was.

2014-2015 

De belangrijkste en grootste actie van ZTAR is het herstel en de verbreding van de Zwingeul, zodat opnieuw voldoende zeewater in het (uitgebreide) Zwin terecht kan. 
Ook een tentoonstelling en internationaal congres staan voor 2015 op het programma. 
Op regelmatige tijdstippen zullen er in het Zwin gratis ‘ZTAR-wandelingen’ georganiseerd worden, hou alvast de activiteitenkalender in het oog!

Planning van de ZTAR-werken


Op bovenstaande kaart van het Zwin staan de verschillende acties aangeduid:

 • Actie C1: Aanleg van 6 zoet- en brakwaterpoelen ten behoeve van Bufo Calamita en habitattype 2190 
 • Actie C2: Verjongen van het schor door afplagging 
  - ophogen tot 4,6 m TAW 
  - plaggen 
 • Actie C3: Herstel van de westelijke zoutwaterlagune met vogeleilanden 
  - vogeleilanden (lokaal ophogen tot 5,20 m) 
  - Uitgraven westelijke lagune (< 2,50 m) 
 • Actie C4: Inrichten van 2 begrazingsrasters 
 • Actie C5: Herstel van de monding- en hoofdgeul van het Zwin 
  - Strandhaken 
  - Zwingeul (uitgraven tot 2,5 à 3 m TAW)